Tolka provresultat

De flesta uppmätta halter kan bedömas direkt mot gränsvärdena i HVMFS 2019:25 men ett fåtal ämnen behöver modelleras. En del modelleringar är enkla beräkningar medan andra kan kräva mer avancerade modelleringsverktyg. På denna sida har vi samlat användbara stöd.

Provresultat i vatten

Vid statusklassning beräknas medelvärdet för respektive övervakningsstation och resultatet jämförs mot gränsvärdet för årsmedelvärde, AA-EQS. I bedömningen ingår också att se om ett enstaka värde överskrider gränsvärdet för maximal tillåten koncentration, MAC-EQS. Se ”Förklaring av tabellerna”.

 

Sämst styr vid bedömning av status

En provtagningsstation ska vara representativ för vattenförekomsten. Finns det flera provtagningsstationer i en vattenförekomst så gäller att den provtagningsstationen med sämst resultat styr bedömningen. Det gäller inte bara provtagningsstationer med olika geografisk placering utan exempelvis också prover tagna över och under ett språngskikt.

Modellera resultat av metaller

Bedömningsgrunderna avser löst koncentration för samtliga metaller vilket innebär att vattenprovet filtrerats genom ett 0,45 µm filter innan analys. För några metaller behöver biotillgänglighet och naturliga bakgrundshalter beaktas.

Läs mer i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter: Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

För att beräkna biotillgänglig halt av koppar, nickel och zink går det att använda verktyget Bio-met bioavailability tool. Du kan skapa en inloggning och ladda ned verktyget från Bio-mets webbplats: https://bio-met.net/

För att beräkna biotillgängligheten av bly använd PEC/PNEC-calculator. Obs! Filen innehåller makro och du kan behöva gå in i inställningarna för Excel på din dator och aktivera makro för att kunna använda filen.

PEC/PNEC-calculator (xlsm)

Instruktion för att aktivera makro, Microsoft support

Modellera halten ammoniak-kväve i vatten

Ett vanligt förekommande analysresultat inom tillsynen är halten ammonium-kväve (NH4-N). Det är dock parametern ammoniak-kväve(NH3-N) som är ett av de särskilda förorenande ämnena (SFÄ). Vi har tagit fram en excelfil som hjälper dig att beräkna halten ammoniak-kväve utgående från ammonium-kväve: Beräkning ammoniak-kväve (xlsx)

Skriv in resultatet för ammonium-kväve tillsammans med stödparametrarna temperatur (°C) och pH för att räkna fram det särskilda förorenande ämnet ammoniak-kväve.

Modellera koncentration i recipient

Det är möjligt att teoretiskt beräkna koncentrationen av ett utsläpp i en recipient. Vi har tagit fram ett exempel på hur du kan räkna: Beräkna koncentrationen av ett utsläpp i en recipient (PDF)

Modellera halter i sediment

Gränsvärden för TBT, fluoranten, antracen och koppar avser 5 % organisk kolhalt. Normalisera analysresultatet till 5 % TOC med hjälp av formeln:

​Uppmätt halt av ämnet * (5/aktuell TOC i %)

Övriga ämnen jämförs direkt mot gränsvärdet.

Modellera halter i biota

Gränsvärden för samtliga bioackumulerande ämnen utom PFOS och kvicksilver avser 5 % fetthalt. Normalisera analysresultatet till 5 % fetthalt med hjälp av formeln:

Uppmätt halt av ämnet * (5/aktuell fetthalt i %)

PFOS och kvicksilver jämförs direkt mot gränsvärdet.

Om PFOS analyserats i lever krävs inte heller % fetthalt för att utvärdera resultatet. I stycke 12.3.3 står att uppmätta halter i lever kan jämföras mot värdet 140 µg/kg våtvikt vilket bedöms motsvara föreskriftens gränsvärde, 9,1 µg/kg våtvikt som avser muskel.

Lästips

Läs mer i Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:26: Miljögifter i vatten – klassificering av ytvattenstatus (PDF)
Kapitel 8: Utvärdering av halter i vatten
Kapitel 9: Utvärdering av metaller i vatten
Kapitel 11: Utvärdering av halter i sediment
Kapitel 12: Utvärdering av halter i biota