Ekologisk status (ej SFÄ)

Vattenutsläpp ifrån miljöfarliga verksamheter kan leda till olika miljöproblem i vattenmiljön. Guiden för ekologisk status går igenom hur fyra olika miljöproblem kan fastställas och kvantifieras. Miljöproblemet utgående från särskilda förorenande ämnen (SFÄ) ingår i bedömningen av ekologiska status men behandlas i guiden om miljögifter. Du navigerar på sidorna via de grönmarkerade rubrikerna.

Guiden utgår ifrån Havs och vattenmyndighetens författningssamling och vägledningar.

Havs- vattenmyndighetens föreskrift HVMFS (2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Havs- och vattenmyndighetens vägledning: Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster

Kort om ekologisk status

Den ekologiska statusen är ett uttryck för kvaliteten, strukturen och funktionen hos akvatiska system. 

Den ekologiska statusen bedöms med stöd av kvalitetsfaktorer som i sin tur är en samlad bedömning av resultaten av olika parametrar. Kvalitetsfaktorer och parametrar skiljer sig ofta åt beroende på om mätningen görs i en sjö, ett vattendrag eller i kustvatten. 

Tabell över kvalitetsfaktorer och parametrar/index, Havs- och vattenmyndigheten (PDF)  

Kvalitetsfaktor är en mer övergripande nivå än parameter. Det finns tre typer av kvalitetsfaktorer:

 • Biologiska kvalitetsfaktorer, som beskriver förekomst och sammansättning av arter av djur och växter.
 • Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer, som beskriver tillståndet för arternas fysikalisk-kemiska livsmiljö (tex näringsämnen, syre och ljusförhållanden). I de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna ingår även särskilda förorenande ämnen, SFÄ, men i vårt handläggarstöd behandlas dessa i guiden för miljögifter.
 • Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, som beskriver hur fysiska förändringar (av tex hydrologi, vandringsvägar och morfologi) inverkar på förutsättningarna för ekologin i vattenförekomsten.

 

Varje enskild kvalitetsfaktor klassificeras i en femgradig skala:

 • hög
 • god
 • måttlig
 • otillfredsställande
 • dålig

Kvalitetsfaktorer är i sin tur uppbyggda av ett antal parametrar. Exempel på parametrar är ASPT-index för bottenfauna, totalfosfor och vattendragsfårans kanter. Parametrarna sammanvägs till en kvalitetsfaktor antingen enligt principen sämst styr men ibland också genom medelvärde av underliggande parametrar.

Miljökonsekvenstyp

​I samband med statusklassificering kallas miljöproblem för miljökonsekvenstyp.

Guiden tar upp olika miljöproblem

För att beskriva hur en miljöfarlig verksamhet påverkar en vattenförekomst så kan du använda dig av olika fysikalisk-kemiska och biologiska parametrar. De fysikalisk-kemiska parametrarna är antingen uppmätta halter av ämnen eller parametrar, såsom pH. De biologiska indexen visar istället på effekter av tillståndet i vattenförekomsten.

Guiden utgår ifrån fyra olika miljöproblem och beskriver vilka fysikalisk-kemiska och biologiska parametrar som är lämpliga att mäta enligt HVMFS 2019:25. Miljöproblemen är:

 • Övergödning på grund av belastning av näringsämnen
 • Syrefattiga förhållanden på grund av belastning av organiska ämnen
 • Försurning
 • Grumling

 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer kan också påverkas av en miljöfarlig verksamhet till exempel vid vattenuttag eller stora flöden ut i recipienten men räknas då som vattenverksamhet som omfattas av 11 kap. miljöbalken. Vattenverksamhet tas inte med i detta handläggarstöd.

Nytt verktyg: Koppling mellan miljöproblem och parametrar/kvalitetsfaktorer

Havs- och vattenmyndighetens tabell över kvalitetsfaktorer och parametrar/index visar många olika parametrar. Men för att veta vilken parameter/kvalitetsfaktor som bäst visar på det miljöproblem som du vill undersöka har projektgruppen fått hjälp av Länsstyrelsen i Västra Götaland med att ta fram tabeller som visar på kopplingen där emellan.

Tabeller: Kopplingen mellan miljöproblem och parametrar/kvalitetsfaktorer (PDF)

Med hjälp av dessa tabeller får du stöd i att välja relevanta parametrar/kvalitetsfaktorer, för ett specifikt miljöproblem.

Biologiska kvalitetsfaktorer

Tabellerna innehåller biologiska kvalitetsfaktorer för sjö, vattendrag och kustvatten. Samtliga biologiska kvalitetsfaktorer i tabellerna ingår i statusklassningen.

Fysikalisk-kemiska parametrar

Tabellerna innehåller också fysikalisk-kemiska parametrar för sjö, vattendrag och kustvatten.

I tabellerna som visar fysikalisk–kemiska parametrar finns tillägg av ytterligare parametrar som kan användas för att utreda ett miljöproblem. I kolumn tre står vilken bedömningsgrund som gäller för respektive parameter men det är endast de parametrar som markerats med ”A” som kan användas vid statusbedömning.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.