Ekologisk status (ej SFÄ)

Vattenutsläpp ifrån miljöfarliga verksamheter kan leda till olika miljöproblem i vattenmiljön. Guiden för ekologisk status går igenom hur fyra olika miljöproblem kan fastställas och kvantifieras. Miljöproblemet utgående från särskilda förorenande ämnen (SFÄ) ingår i bedömningen av ekologiska status men behandlas i guiden om miljögifter. Du navigerar på sidorna via de grönmarkerade rubrikerna.

Guiden utgår ifrån Havs och vattenmyndighetens författningssamling och vägledningar.

Havs- vattenmyndighetens föreskrift HVMFS (2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Havs- och vattenmyndighetens vägledning: Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster

Kort om ekologisk status

Den ekologiska statusen är ett uttryck för kvaliteten, strukturen och funktionen hos akvatiska system. 

Den ekologiska statusen bedöms med stöd av kvalitetsfaktorer som i sin tur är en samlad bedömning av resultaten av olika parametrar. Kvalitetsfaktorer och parametrar skiljer sig ofta åt beroende på om mätningen görs i en sjö, ett vattendrag eller i kustvatten. 

Tabell över kvalitetsfaktorer och parametrar/index, Havs- och vattenmyndigheten (PDF)  

Kvalitetsfaktor är en mer övergripande nivå än parameter. Det finns tre typer av kvalitetsfaktorer:

 • Biologiska kvalitetsfaktorer, som beskriver förekomst och sammansättning av arter av djur och växter.
 • Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer, som beskriver tillståndet för arternas fysikalisk-kemiska livsmiljö (tex näringsämnen, syre och ljusförhållanden). I de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna ingår även särskilda förorenande ämnen, SFÄ, men i vårt handläggarstöd behandlas dessa i guiden för miljögifter.
 • Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, som beskriver hur fysiska förändringar (av tex hydrologi, vandringsvägar och morfologi) inverkar på förutsättningarna för ekologin i vattenförekomsten.

 

Varje enskild kvalitetsfaktor klassificeras i en femgradig skala:

 • hög
 • god
 • måttlig
 • otillfredsställande
 • dålig

Kvalitetsfaktorer är i sin tur uppbyggda av ett antal parametrar. Exempel på parametrar är ASPT-index för bottenfauna, totalfosfor och vattendragsfårans kanter. Parametrarna sammanvägs till en kvalitetsfaktor antingen enligt principen sämst styr men ibland också genom medelvärde av underliggande parametrar.

Miljökonsekvenstyp

​I samband med statusklassificering kallas miljöproblem för miljökonsekvenstyp.

Guiden tar upp olika miljöproblem

För att beskriva hur en miljöfarlig verksamhet påverkar en vattenförekomst så kan du använda dig av olika fysikalisk-kemiska och biologiska parametrar. De fysikalisk-kemiska parametrarna är antingen uppmätta halter av ämnen eller parametrar, såsom pH. De biologiska indexen visar istället på effekter av tillståndet i vattenförekomsten.

Guiden utgår ifrån fyra olika miljöproblem och beskriver vilka fysikalisk-kemiska och biologiska parametrar som är lämpliga att mäta enligt HVMFS 2019:25. Miljöproblemen är:

 • Övergödning på grund av belastning av näringsämnen
 • Syrefattiga förhållanden på grund av belastning av organiska ämnen
 • Försurning
 • Grumling

 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer kan också påverkas av en miljöfarlig verksamhet till exempel vid vattenuttag eller stora flöden ut i recipienten men räknas då som vattenverksamhet som omfattas av 11 kap. miljöbalken. Vattenverksamhet tas inte med i detta handläggarstöd.

Nytt verktyg: Koppling mellan miljöproblem och parametrar/kvalitetsfaktorer

Havs- och vattenmyndighetens tabell över kvalitetsfaktorer och parametrar/index visar många olika parametrar. Men för att veta vilken parameter/kvalitetsfaktor som bäst visar på det miljöproblem som du vill undersöka har projektgruppen fått hjälp av Länsstyrelsen i Västra Götaland med att ta fram tabeller som visar på kopplingen där emellan.

Tabeller: Kopplingen mellan miljöproblem och parametrar/kvalitetsfaktorer (PDF)

Med hjälp av dessa tabeller får du stöd i att välja relevanta parametrar/kvalitetsfaktorer, för ett specifikt miljöproblem.

Biologiska kvalitetsfaktorer

Tabellerna innehåller biologiska kvalitetsfaktorer för sjö, vattendrag och kustvatten. Samtliga biologiska kvalitetsfaktorer i tabellerna ingår i statusklassningen.

Fysikalisk-kemiska parametrar

Tabellerna innehåller också fysikalisk-kemiska parametrar för sjö, vattendrag och kustvatten.

I tabellerna som visar fysikalisk–kemiska parametrar finns tillägg av ytterligare parametrar som kan användas för att utreda ett miljöproblem. I kolumn tre står vilken bedömningsgrund som gäller för respektive parameter men det är endast de parametrar som markerats med ”A” som kan användas vid statusbedömning.