Tillsyn i ett samlat grepp

Här samlar vi exempel på hur man kan arbeta med tillsyn utifrån ett samlat grepp. Antingen från ett avrinningsområdesperspektiv eller utifrån ämne alternativt bransch. Materialet har vi fått in efter intervjuer med landets alla länsstyrelser våren 2018. OBS! Materialet är inte uppdaterat utifrån ändring i lagstiftningen 1 jan 2019.

Minska utsläppen av miljögifter

Länsstyrelsen Dalarna och Dalarnas kommuner inledde 2016 ett gemensamt flerårigt tillsynsprojekt med fokus på systemtillsyn av miljögifter. Syftet är att säkerställa att Dalarnas verksamhetsutövare arbetar systematiskt och långsiktigt med att undersöka och bedöma verksamheters hälso- och miljöaspekter, analysera omgivningspåverkan samt genomföra åtgärder för att minska utsläppen av miljögifter.

Denna vägledning är ett stöd för verksamhetsutövare i att arbeta systematiskt med att minska utsläppen av miljögifter till Dalarnas vatten.

Minska utsläppen av miljögifter till Dalarnas vatten (PDF)

Hanöbukten

Med anledning av problem med vattenkvalitet i Hanöbukten genomförde Länsstyrelsen Skåne under 2014 extra tillsynsbesök på utvalda miljöfarliga verksamheter inom Hanöbuktens avrinningsområde. Detta i ett försök att skapa en helhetsbild av hur verksamheternas vattenpåverkan såg ut och hur de arbetade för att minska sina utsläpp. En gemensam strategi med material och frågor med fokus på verksamheternas påverkan på recipienten togs fram inför tillsynsveckan.

Hanöbuktenprojektet (PDF)