Stöd i tillsynen

På denna sida samlar vi exempel på olika stöd i arbetet med tillsyn av miljöfarlig verksamhet med fokus på MKN vatten. Det handlar om checklistor, kartläggningar etc. Materialet har vi fått in efter intervjuer med samtliga länsstyrelser våren 2018. OBS! Materialet är ej uppdaterat efter förändringar i lagstiftningen 1 januari 2019, förutom checklistan från Havs- och vattenmyndigheten.

Checklista från Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en checklista vid tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten vid prövning- och tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Checklistan ska vara till hjälp vid hanteringen av ärenden kopplade till miljökvalitetsnormerna för vatten. Stödet är utformad som en guide och tar upp frågeställningar som bör ingå i handläggningen, eventuella följdfrågor samt var underlag för bedömning samt regelverk kan hittas. Handläggarstödet är ett komplement till tillsynsvägledningen på webbplatsen och ska hjälpa till att strukturera och tydliggöra hur myndigheterna och kommunerna kan tillämpa miljökvalitetsnormerna.

Checklista MKN, Havs- och vattenmyndigheten (PDF)

Checklista vid MKB

Den här checklistan är tänkt att fungera som hjälp vid framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)/ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken i de delar som berör påverkan på vatten. Checklistan kan även användas som ett underlag inför tillsyn. Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram checklistan.

Checklista – vattenförvaltning i miljökonsekvensbeskrivningar (PDF)

Dalarnas modell för branschspecifika föroreningar

Länsstyrelsen i Dalarna har tagit fram en tabell till sina vattenvårdsförbund/föreningar när de har reviderat SRK-program för att inkludera organiska miljögifter.