Miljögifter

Guiden för miljögifter är uppbyggd så att du steg för steg kan följa om vad som gäller för prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen. Du navigerar på sidorna via de rödmarkerade rubrikerna.

Utgångspunkten är att visa var du finner de ämnen som ingår vid bedömning av status av en vattenförekomst samt att belysa varför det är viktigt att du som tillsynshandläggare vet skillnaden mellan olika ämnesgrupper. Därefter följer en genomgång av vad som står att utläsa i de olika tabellerna, vad och hur man kan tänka runt provtagning och analys och slutligen hur du kan tolka resultaten.

Guiden utgår ifrån Havs- och vattenmyndighetens författningssamling, vägledning och kunskapssammanställning.

Vi börjar från början …

I Havs och Vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten finns i bilagor tre tabeller med de ämnen som kan bedömas vid en statusklassificering. De särskilda förorenade ämnena är utpekade på nationell nivå och ingår i bedömningen av den ekologiska statusen medan de prioriterade ämnena är utpekade på EU-nivå och ingår i bedömningen av den kemiska statusen. Tabellerna är daterade till 2020-01-01.

Ekologisk status:

Särskilda förorenande ämnen – sjöar och vattendrag (PDF)

Särskilda förorenande ämnen – kustvatten (PDF)

Kemisk status:

Prioriterade ämnen – sjöar, vattendrag och kustvatten (PDF)

Förklaring av tabellerna

I tabellerna förekommer det en del viktiga begrepp som är bra att veta vad de betyder och innebär. 

I de två första kolumnerna redovisas ämnets eller ämnesgruppens namn och CAS-nummer. För ett fåtal ämnesgrupper står det i fotnotsform under tabellerna vilka kongener som ingår i bedömningen.

I de följande kolumnerna står vilka gränsvärden som gäller vid bedömning i de tre olika matriserna; vattenfas, biota (vattenlevande djur) och sediment. Notera att det inte finns gränsvärden för alla ämnen i samtliga matriser.

I de kolumner som visar på gränsvärdena i vatten används begreppen ”inlandsytvatten” och ”andra ytvatten” vilka betyder ”sjöar och vattendrag” respektive ”kustvatten och vatten i övergångszon”. Anledningen till att det är uppdelat är att ett ämne kan ha olika gränsvärde beroende på om det existerar i sötvatten eller saltvatten och bräckt vatten.

För vattenfas finns två typer av gränsvärden vilka benämns ”årsmedelvärde” och ”maximal tillåten koncentration”. Årsmedelvärdet, även kallat AA-EQS, är ett gränsvärde som varnar för att ämnet förekommer i en halt som kan orsaka kronisk toxicitet på känsliga organismer i vattenförekomsten. Maximal tillåten koncentration, även kallad MAC-EQS, är ett gränsvärde som varnar för att ämnet förekommer i akuttoxiska halter. MAC-EQS får aldrig överskridas i en vattenförekomst, även om det är lågvattenflöde.

I de tre sista kolumnerna längst ut till höger redovisas om ett ämne är ett prioriterat ämne eller ett prioriterat farligt ämne samt om det är ett PBT-ämne. PBT står för persistent, bioackumulerande och toxiskt. På nästa sida i guiden kan du läsa hur tillsynsarbetet med ett prioriterat ämnen skiljer sig från arbetet med ett prioriterat farligt ämne.