Inventering

Ett viktigt led i tillsynsarbetet med att nå miljökvalitetsnormerna för vatten är att verksamheten har god kunskap om sina kemikalier och processer samt utsläppspunkter och diffusa utsläpp. För att uppnå den kunskapen krävs ofta en grundläggande inventering.

Vid inventering av verksamhetens kemikalier och processer är det viktigt att:

 • Verksamhetsutövaren har en uppdaterad kemikalieförteckning.
 • Verksamhetsutövaren ser över de ämnen som kan bildas i olika processteg.
 • Verksamhetsutövaren ser över innehållet i ingående material och utgående avfall.
 • De aktuella kemikalierna/innehåll i material och avfall stäms av med tabellerna över prioriterade ämnen och särskilt förorenande ämnen i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2019:25).

Läs mer om inventering av kemikalier och processer

Vid inventering av verksamhetens utsläppspunkter och diffusa utsläpp kan du använda dig av sju steg:

 1. En första inventering
 2. Utsläpp till recipient eller vattenförekomst
 3. Hämta in uppgifter
 4. Kommunicera inventeringen till ditt beredningssekretariat
 5. Kvalitetssäkra tillsynsregistret
 6. Se över utsläppspunkten i emissionsdeklarationen
 7. Tillsynsvägledning

Läs mer om inventering av utsläppspunkter och diffusa utsläpp