Miljösamverkan sverige

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsynsvägledning, tillsyn och viss prövning inom miljöbalksområdet och närliggande lagstiftningar. Deltagare är Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Vårt arbete ska:

  • Leda till en ökad samsyn mellan länsstyrelserna
  • Ge en mer enhetlig myndighetsutövning
  • Stödja länsstyrelserna i rollen som tillsynsvägledare och som tillsyns- och prövningsmyndigheter

Nyheter

Tillsyn av vattenskyddsområden

I februari startade vi upp projektet ”Tillsyn av vattenskyddsområden”. Syftet med projektet är att: I detta projekt ska vi arbeta fram ett handläggarstöd som kommer att vara en hjälp i tillsynen. Läs mer på projektets sida.

Utvinningsavfall – täkter

När uppkommer det utvinningsavfall vid en täkt? Vilka kriterier behöver vara uppfyllda för att en restprodukt istället ska kunna ses som en biprodukt? Hur ska man resonera för att avgöra vad som är vad? I vårt nya handläggarstöd får du

Omprövning av vattenverksamheter – dammar

I det här projektet har vi fokuserat på omprövning av dammar som inte ingår i den nationella planen för vattenkraften. Vi har arbetat fram ett handläggarstöd som beskriver hela processen – från det förberedande stadiet tills dess en omprövning prövats

Grön blomma

Verksamhetsberättelse 2023

Är du nyfiken på vad vi sysslar med inom Miljösamverkan Sverige? Kika igenom vår verksamhetsberättelse för 2023. Här finns information om alla projekt som avslutades 2023 samt de pågående som vi har med oss till vår verksamhet under 2024. Verksamhetsberättelse

Utbildning miljöbalkstillsyn

Jobbar du som inspektör eller miljöhandläggare? Är du osäker på vad du bör tänka på som offentlig tjänsteman, hur du utför ett tillsynsbesök eller hur du handlägger ett ärende? Ta del av vår utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn. Till utbildningen finns