Miljösamverkan sverige

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsynsvägledning, tillsyn och viss prövning inom miljöbalksområdet och närliggande lagstiftningar. Deltagare är Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Vårt arbete ska:

  • Leda till en ökad samsyn mellan länsstyrelserna
  • Ge en mer enhetlig myndighetsutövning
  • Stödja länsstyrelserna i rollen som tillsynsvägledare och som tillsyns- och prövningsmyndigheter

Nyheter

Handlingsplaner

Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden

Nu finns ett alldeles nytt handläggarstöd tillgängligt för att underlätta tillsynsmyndighetens arbete med tillsyn av förorenade områden. Målet är att verksamhetsutövaren, genom att upprätta en frivillig handlingsplan, ska implementera strategiskt arbete för att kartlägga, planera och tidsätta sitt arbete med

Verksamhetsplan 2025-2027

Styrgruppen fattade slutligt beslut om verksamhetsplan för åren 2025-2027 vid sitt möte den 13 juni. Verksamhetsplanen är utformad som en rullande treårsplan. År ett blir planen mer i detalj medan den år två och tre blir av grövre slag. Uppdatering

Produktion av vätgas – i prövning och tillsyn

Vätgas har fått en allt tydligare roll som ett sätt att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Både stora och små vätgasanläggningar planeras i landet. Men hur ska de regleras ur miljöskydds- och säkerhetssynpunkt och vad bör tillsynen inriktas på?

Utbildning miljöbalkstillsyn

Jobbar du som inspektör eller miljöhandläggare? Är du osäker på vad du bör tänka på som offentlig tjänsteman, hur du utför ett tillsynsbesök eller hur du handlägger ett ärende? Ta del av vår utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn. Till utbildningen finns

Tillsyn av vattenskyddsområden

I februari startade vi upp projektet ”Tillsyn av vattenskyddsområden”. Syftet med projektet är att: I detta projekt ska vi arbeta fram ett handläggarstöd som kommer att vara en hjälp i tillsynen. Läs mer på projektets sida.