Miljösamverkan sverige

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsynsvägledning, tillsyn och viss prövning inom miljöbalksområdet och närliggande lagstiftningar. Deltagare är Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Vårt arbete ska:

  • Leda till en ökad samsyn mellan länsstyrelserna
  • Ge en mer enhetlig myndighetsutövning
  • Stödja länsstyrelserna i rollen som tillsynsvägledare och som tillsyns- och prövningsmyndigheter

Nyheter

Utvinningsavfall – täkter

När uppkommer det utvinningsavfall vid en täkt? Vilka kriterier behöver vara uppfyllda för att en restprodukt istället ska kunna ses som en biprodukt? Hur ska man resonera för att avgöra vad som är vad? I vårt nya handläggarstöd får du

Omprövning av vattenverksamheter – dammar

I det här projektet har vi fokuserat på omprövning av dammar som inte ingår i den nationella planen för vattenkraften. Vi har arbetat fram ett handläggarstöd som beskriver hela processen – från det förberedande stadiet tills dess en omprövning prövats

Grön blomma

Verksamhetsberättelse 2023

Är du nyfiken på vad vi sysslar med inom Miljösamverkan Sverige? Kika igenom vår verksamhetsberättelse för 2023. Här finns information om alla projekt som avslutades 2023 samt de pågående som vi har med oss till vår verksamhet under 2024. Verksamhetsberättelse

Utbildning miljöbalkstillsyn

Jobbar du som inspektör eller miljöhandläggare? Är du osäker på vad du bör tänka på som offentlig tjänsteman, hur du utför ett tillsynsbesök eller hur du handlägger ett ärende? Ta del av vår utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn. Till utbildningen finns

Regeringsuppdraget om Kompetens och utbildning

Under drygt två års tid har vi arbetat med deluppdraget om kompetens och utbildning i regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken”. I december blev vi klara. På Naturvårdsverkets webb kan du läsa om resultatet Att