Där utsläppen lämnar verksamheten

Det är möjligt att verksamhetens egenkontrollprogram behöver justeras efter en väl genomförd inventering. När verksamhetsutövaren har identifierat vilka ämnen och föroreningar som släpps ut kan verksamhetsutövaren behöva justera sitt egenkontrollprogram.

En justering kan innebära:

  • Att mäta parametrar som exempelvis temperatur, syrgashalt, flöde.
  • Provtagning och analys av fler ämnen och parametrar.
  • Provtagning och analys vid fler och/eller andra utsläppspunkter än tidigare.
  • Att analysmetoden ändras så att den överensstämmer med vad som beskrivs under respektive bedömningsgrund i föreskrifterna HVMFS 2019:25.
  • Att vid upphandling av laboratorium kontrollera att laboratoriets rapporteringsgräns inte är för hög jämfört med relevanta värden i föreskrifterna. Annars finns det risk för att verksamhetsutövaren får provsvar som inte är användbara.

Exempel på justeringar av egenkontrollen

Processen

Verksamhetsutövaren har upptäckt att verksamhetens processer ger upphov till ämnen som inte regleras inom ramen för tillståndet men som omfattas av föreskriften. Verksamhetsutövaren kompletterar egenkontrollprogrammet med mätningar av detta ämne. Verksamhetsutövaren anpassar kontrollintervallen utifrån hur stor mängd av ämnet som beräknas släppas ut och ämnets farlighet.

Fler punktutsläpp

Vid inventeringen upptäckte verksamhetsutövaren att det finns punktutsläpp där mätningar inte sker och där det kan förekomma ämnen som omfattas av föreskriften. Mätningar påbörjas och kontrollintervall bestäms utifrån ämnets farlighet och beräknad utsläppsmängd.

Justering av rapporteringsgräns

Var uppmärksam att till exempel analys av vattenproverna för miljögifter görs så att jämförelse kan ske gentemot de gränsvärden som anges i föreskriften och att det är tillräckligt låg rapporteringsgräns. 30 % av gränsvärdet för respektive ämne betraktas som god säkerhet.

Verktyg inom tillsynen

Om verksamhetsutövaren inte på frivillig väg ser över sitt egenkontrollprogram utifrån resultaten i inventeringen kan tillsynsmyndigheten förelägga om detta med stöd av 26 kap. 9 och 19 §§ miljöbalken.