Tillsynsprojekt med fokus på MKN

Länsstyrelsen i Jönköpings län har 2018-2020 drivit ett projekt som innebär ett konkret arbetssätt för tillsyn av miljöfarlig verksamhet utifrån perspektivet miljökvalitetsnormer för vatten.

Projektet har inneburit ett tätt samarbete mellan enheterna för miljöskydd respektive vatten. De har tillsammans prioriterat och utformat arbetssättet.

Målet för projektet var att miljöfarliga verksamheter i länet minskar sin negativa påverkan alternativt minskar risken för negativ påverkan på lokala vattenförekomster. Ett annat mål för projektet var att öka verksamhetsutövarens kunskap om statusklassningen i den lokala vattenförekomsten.

Prioritering krävs

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tillsyn över ett stort antal miljöfarliga verksamheter. Länsstyrelsen har valt ut de verksamheter som besöks i projektet utifrån hur stark kopplingen är mellan utsläpp och statusklassningen av recipienten. SÅV (Samlat åtgärdsprogram Vatten) har använts för att göra denna prioritering.

Tillsynsbesöket

Det finns tydliga syften för tillsynen. Tillsynsbesöket ska:

  • Höja kunskapen om statusklassningen i den lokala vattenförekomsten och miljökvalitetsnormer generellt.
  • Klargöra var verksamhetsutövaren kan hitta information om statusklassningen.
  • Klargöra hur verksamheten påverkar vattenförekomsten.
  • Ge möjligheter till en öppen diskussion kring förbättringsåtgärder för att minska risken för en negativ påverkan.
  • Motivera verksamhetsutövaren att bolla idéer med tillsynsmyndigheten. Vad kan var möjligt att genomföra?

Motivation och uppmuntran är en viktig del i samtalet. Det är angeläget att etablera kunskaper om vattenförekomsten. Tillsynsbesökets fokus är oftast att motivera verksamhetsutövaren till frivilliga förbättringsåtgärder som genomförs på eget initiativ för att minska utsläppen till vatten. I sammanhanget ska det vara tydligt att verksamhetsutövaren är skyddad av sitt tillstånd i de delar av verksamheten och dess påverkan som är prövade.

Checklistor

Projektet har tagit fram checklistor och andra dokument som stöd vid tillsynsbesöket.

Det finns en checklista som stöd för handläggaren/inspektören både inför, under och efter tillsynsbesöket.

Checklista – tillsynsmyndigheten (docx)

Verksamhetsutövaren behöver förbereda tillsynsbesöket. Som stöd skickar tillsynsmyndigheten checklistan för företag i god tid. Det finns även en checklista speciellt framtagen för avloppsreningsverk.

Checklista för företag – avloppsreningsverk (PDF)

Periodisk besiktning/undersökning 

En slutsats under projektets första år är att det fungerar väldigt bra att kombinera MKN-besöket med en periodisk besiktning/undersökning. Konsulten som genomför besiktningen kan då ha extra fokus på vattenfrågorna och det blir en naturlig koppling till miljökvalitetsnormerna för vatten.

Webbinarie

Länsstyrelsen i Jönköpings län presenterade sitt tillsynsprojekt och delade med sig av sina erfarenheter vid ett webbinarie den 31 mars 2020. 

Webbinarium: Tillsynsprojekt med fokus på MKN vatten i miljöfarlig verksamhet, Youtube

Steg för steg

​I dokumentet ”Steg för steg” beskriver Länsstyrelsen i Jönköpings län, varför och hur tillsynen med fokus på MKN vatten genomförs.

Steg för steg-vägledning tillsyn av miljöfarlig verksamhet med fokus på miljökvalitetsnormer för vatten (PDF)

OBS! Dokumentet är inte uppdaterat utifrån ändring i lagstiftningen 1 jan 2019.