Ekologisk och kemisk status

Här hittar du en beskrivning av grunderna för vad som ingår i statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status.

Ekologisk status​

Den ekologiska statusen är ett uttryck för kvaliteten, strukturen och funktionen hos akvatiska system. Ekologisk status bedöms med stöd av kvalitetsfaktorer. Det finns tre typer av kvalitetsfaktorer:

 • Biologiska kvalitetsfaktorer, som beskriver förekomst och sammansättning av arter av djur och växter.
 • Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer, som beskriver tillståndet för arternas livsmiljö. I de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna ingår även särskilda förorenande ämnen, SFÄ.
 • Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, som beskriver vattenförekomstens hydrologi.

Kvalitetsfaktorerna skiljer sig något åt beroende på typ av vattenförekomst:

 • sjö
 • vattendrag
 • kustvatten

Kvalitetsfaktorer är i sin tur uppbyggda av ett antal parametrar eller index. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram tabeller som visar de biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna samt de parametrar och index som ingår i respektive kvalitetsfaktor. Dessa tabeller skiljer sig åt om det rör sig om en sjö, ett vattendrag eller ett kustvatten.

Havs- och vattenmyndighetens tabeller

Varje enskild kvalitetsfaktor klassificeras i en femgradig skala:

 1. hög
 2. god
 3. måttlig
 4. otillfredsställande
 5. dålig

Resultaten av bedömningar på kvalitetsfaktornivå vägs samman vid ekologisk statusklassificering.

Bedömningsgrunderna i Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS 2019:25) innehåller referensvärden eller referensförhållanden och klassgränser för en kvalitetsfaktor (exempelvis växtplankton, näringsämnen, konnektivitet). OBS! Innehållsförteckningen hittar du sist i föreskriften.

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS 2019:25)

Om du vill fördjupa din kunskap om vilka kvalitetsfaktorer/parametrar som visar på vilka miljöproblem, rekommenderar vi projektets projektets provtagningsguide.

Tabell över kvalitetsfaktorer, och parametrar/index

Sjöar

Biologiska faktorer

Fysikalisk kemiska faktorer

​Hydromorfologiska faktorer

Kvalitetsfaktor

Växtplankton

Makrofyter

Bottenfauna

Näringsämnen

Siktdjup

Syrgas

​Hydrologisk regim i sjöar

Parameter/index

Totalbiomassa

Trofisk planktonindex

​Andel cyanobakterier

Artantal

Klorofyll

​Trofiindex

​Bottenfaunaindex (flera olika slag)

​Totalfosfor i sjöar

Siktdjup

​Syrgaskoncentration

​Vattenståndsvariation i sjöar

​Avvikelser i vinter- eller sommarvattenstånd

Tabellen är ett smakprov på biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer samt de parametrar och index som ingår i respektive kvalitetsfaktor.

Kemisk status

Den kemiska ytvattenstatusen är en sammanvägd bedömning av ämnena i bilaga 6 (sid 76) i HVMFS 2019:25. I bilagan finns en tabell med de 45 prioriterade – och prioriterade farliga ämnena, men där finns också ett tillägg på åtta andra ämnen som dessutom regleras i annan lagstiftning. I vardagligt tal brukar samtliga 53 ämnen i tabellen kallas för prioriterade ämnen.

Vid bedömning av kemisk status i en vattenförekomst utförs först en bedömning på ämnesnivå där man fastställer om ett ämne är över eller under sitt gränsvärde i den aktuella matrisen. Det kan finnas gränsvärde i tre olika matriser:

 • vattenfas
 • biota (vattenlevande organismer)
 • sediment

Varje ämne klassificeras i en tvågradig skala:

 • God
 • Uppnår ej god

Relevanta ämnen bedöms och därefter genomförs en bedömning av den övergripande kemiska statusen. Bedömningen sker enligt samma tvågradiga skala och det räcker att ett ämne har klassats till “Uppnår ej god” för att den övergripande kemiska statusen ska klassas “Uppnår ej god”.

I Sverige har vi problem med höga halter av kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel (PBDE) i fisk. Det leder till att de flesta vattenförekomster har klassats till “Uppnår ej god” som övergripande kemisk status.

Om du vill fördjupa din kunskap om miljögifter rekommenderar vi projektets provtagningsguide.