Kemikalier och processer

Verksamheten behöver ha god kontroll på sin kemikalieanvändning och på sina processer för att kunna redovisa korrekta uppgifter.

Kemikalier

Verksamhetsutövaren bör som ett första steg se över om någon kemikalie innehåller prioriterade ämnen eller särskilda förorenande ämnen. Verksamhetsutövaren kan utgå från sin kemikalieförteckning.

Kemikalieförteckning krävs

Tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter ska ha en uppdaterad förteckning över de kemiska produkter som finns i verksamheten (enligt 7 § förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll 1998:901). För varje kemikalie bör det också finnas ett säkerhetsdatablad för att uppfylla kraven i 7 § p. 1– 4.

Substitutionsprincipen

Verksamheten ska tillämpa substitutionsprincipen (2 kap. 4 § miljöbalken) och undvika sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med mindre farliga produkter.

Läs mer om substitutionsprincipen på Kemikalieinspektionens webbplats.

Processer

Vissa föroreningar kan bildas i verksamhetens processer och är inte direkt kopplade till någon specifik kemikalie. Kunskap om detta finns ofta inom respektive bransch. Länsstyrelsernas beredningssekretariat och centrala myndigheter kan ha information om branschspecifika utsläpp. Även här behöver verksamhetsutövaren analysera om det bildas prioriterade ämnen eller särskilda förorenande ämnen.

I samband med att länsstyrelsernas beredningssekretariat genomför påverkansanalyser kan tillsynshandläggarna få information om utsläpp av vissa miljögifter. Ett exempel på hur detta kan se ut är material framtaget av Länsstyrelsen i Skåne.

Påverkanskatalog miljögifter, exempel från Skåne

Produkter och avfall

Verksamhetsutövaren bör se över de material/produkter/varor som används och vilka prioriterade ämnen eller särskilda förorenande ämnen som kan förekomma i dessa. I detta sammanhang är det också viktigt att ta reda på vilka utlakningsegenskaper materialet har. Utlakningsegenskaperna visar hur stor mängd föroreningar som kan förväntas läcka ut och påverka en vattenförekomst, både på kort sikt (L/S 0,1) och på lång sikt (L/S 10), se 3 § NFS 2004:10.

När en verksamhet återvinner eller bortskaffar avfall är det angeläget att analysera både mängd av aktuella föroreningar i avfallet samt avfallets utlakningsegenskaper. Utan dessa uppgifter är det inte möjligt att göra en bedömning av verksamhetens påverkan på en vattenförekomst.

Hanteras prioriterade eller särskilda förorenande ämnen?

Verksamhetsutövaren bör som ett första steg se över om någon kemikalie innehåller prioriterade ämnen eller särskilda förorenande ämnen. De prioriterade ämnena används för att bedöma vattenförekomstens kemiska status i ytvatten.

De särskilda förorenande ämnena ingår vid bedömningen av vattenförekomstens ekologiska status. Ämnenas toxicitet kan variera beroende på var ämnet släpps ut. Gränsvärden har därför delats upp i två tabeller, en för sjöar och vattendrag och en för kustvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten finns tabeller över aktuella ämnen.

Prioriterade ämnen för kemisk status i ytvatten (PDF)

Särskilda förorenande ämnen – sjöar och vattendrag (PDF)

Särskilda förorenande ämnen – kustvatten (PDF)

Det finns ytterligare en förordning med ämnen och parametrar för vissa utpekade fisk- och musselvatten. Verksamhetsutövaren behöver därför:

  • Kontrollera om utsläpp sker till något av dessa vatten.
  • Identifiera ämnen.
  • Identifiera utsläppsparametrar.

Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, Sveriges riksdag

Ytterligare ämnen och parametrar

Det finns ytterligare ämnen som kan påverka den ekologiska statusen i vattenförekomsten. Ett sådant ämne är fosfor som bidrar till övergödning. Även utsläpp av syreförbrukande ämnen har betydelse och finns med i föreskriften genom att syrgashalt är en kvalitetsfaktor. Utsläppets pH, temperatur och flödesförändringar har också betydelse för påverkan på den ekologiska statusen. När verksamhetsutövaren genomför sin inventering behöver verksamhetsutövaren därför även se över även dessa parametrar.

Driftstörningar och extremväder

Vid normal drift har verksamhetsutövaren ofta god kontroll på utsläpp till vatten. Verksamhetsutövaren bör dock göra en analys av vilka ämnen som kan släppas ut samt var dessa utsläpp kan ske, vid olyckor och tillbud.

I ett förändrat klimat kan extremväder med översvämningar, stormar och långa perioder med torka förändra både verksamhetens utsläpp och hur dessa utsläpp påverkar vattenförekomsten. Genomför en riskanalys som omfattar påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten under sådana förhållanden. 

Tillsynskampanj

Mycket stöd finns att hämta i materialet från Länsstyrelsen i Jönköpings län och deras egeninitierade tillsynskampanj.

Tillsynsprojekt med fokus på MKN