Kraftigt modifierade vatten och undantag

Kraftigt modifierade vatten (KMV) och undantag är två aktuella begrepp inom vattenförvaltningen som är bra att känna till för dig som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Kraftigt modifierat vatten, KMV

En kraftigt modifierad vattenförekomst, KMV, är en ytvattenförekomst som har avsevärda fysiska förändringar till följd av mänsklig verksamhet. De fysiska förändringarna har påverkat vattenförekomstens ekologiska status i den omfattningen att god ekologisk status inte kan nås. Istället blir miljökvalitetsnormen god ekologisk potential.

Läs mer om kraftigt modifierat vatten, VISS

Undantag från god ekologisk status eller god ekologisk potential

När statusklassificeringen visar att det finns vattenförekomster som inte har uppnått god status eller god potential kan undantag tillämpas. Beslut om undantag sker med stöd av 4 kap. 9–13 §§ Vattenförvaltningsförordningen SFS 2004:660 (VFF). Det finns möjlighet att tillämpa två olika typer av undantag:

  • Tidsfrister för när normen senast ska följas (9 §)
  • Mindre stränga krav än god status eller god potential (10 §)

Läs mer om undantag från god ekologisk potential, VISS