Provtagningsguide

Provtagningsguiden beskriver vad som ingår i bedömningen av ekologisk och kemisk status samt vilka parametrar man bör mäta för att utvärdera en miljöfarlig verksamhets eventuella påverkan på en vattenförekomst.

Provtagningsguiden är framtagen för att visa på hur delar av HVMFS 2019:25 kan användas i praktiken. Här får du hjälp med att förstå vilka parametrar som ingår vid bedömningen av MKN-vatten och vilka som är lämpliga att mäta inom ramen för egenkontrollen. Guiden är tänkt att vara ett stöd till länsstyrelsernas tillsynshandläggare, men kan även vara intressant för fler målgrupper som vill navigera i frågor runt provtagning för bedömning av MKN-ytvatten. Texterna i guiden är avsiktligt korta men du hittar många länkar till fördjupande texter där du kan läsa vidare.

Guiden är uppdelad i två delar. Den ena delen som heter Miljögifter handlar om prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen (SFÄ) medan den andra delen som heter Ekologisk status (ej SFÄ) handlar om biologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer. Anledningen till att vi valt att behandla SFÄ tillsammans med prioriterade ämnen, trots att de egentligen igår i bedömningen av ekologisk status, är att de kemiska ämnena behandlas på samma sätt vid statusklassningen. Om du är intresserad av kväve behöver du läsa båda delarna i guiden eftersom kväve bedöms både med biologiska- och fysikalisk-kemiska parametrar och är ett SFÄ, ammoniak-kväve.

Miljögifter

Här finns information om vilka miljögifter som kan bedömas vid en statusklassning och hur de olika ämnena ska hanteras i tillsynen. Du får också tips om vad du ska tänka på vid provtagning i recipient och hjälp med hur du kan tolka provresultat. Här finns verktyg som kan användas för att modellera analysresultat för bland annat ammoniak och metaller samt för att beräkna halter i recipient utifrån analysresultat i utgående vatten.

Läs mer om miljögifter

Ekologisk status (ej SFÄ)

Här skriver vi om biologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer, vilka av dessa som är relevanta för olika miljöproblem samt hur dessa kvalitetsfaktorer kan påverkar varandra. Nyckeln till texterna är två nya tabeller som visar på kopplingen mellan olika miljöproblem och kvalitetsfaktorer/parametrar.

Läs mer om ekologisk status (ej SFÄ)

Figur som visar provtagningsguidens olika delar.
Figur som visar provtagningsguidens olika delar.

HVMFS 2019:25

HVMFS 2019:25 är en central föreskrift i allt arbete med miljökvalitetsnormer för vatten. Handläggarstödet hänvisar ofta hit.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (PDF)

HVMFS 2019:25 trädde i kraft 1 jan 2020 därmed utgick tidigare föreskrift HVMFS 2013:19.