Ställ krav på laboratoriet

För att verksamhetsutövaren ska få användbara analysresultat från det anlitade laboratoriet är det viktigt att ställa rätt krav.

Det är i regel verksamhetsutövaren som gör beställningar av analyser. Vid kontakt med laboratoriet är det viktigt att verksamhetsutövaren är tydlig med att det ska gå att utvärdera resultatet gentemot vattendirektivets gränsvärden enligt HVMFS 2019:25.

Laboratorierna erbjuder olika analyspaket där vattendirektivets ämnen ingår men rapporteringsgränserna är ofta för höga för att resultaten ska vara användbara för att visa på god status. Beställ därför endast analyspaket som är designat för att klara vattendirektivets hårda krav på rapporteringsgränser och be laboratoriet att peka ut i offerten om det är något ämne som inte klarar kravet. En god rapporteringsgräns bör vara 30% av gränsvärdet, och definitivt aldrig över gränsvärdet. Ibland kan det krävas olika laboratorier för analys av olika ämnen.

De analysmetoder som används ska vara standardiserade och laboratoriet ska vara ackrediterat för analysmetoden.

Exempel

Benso(a)pyren
Gränsvärdet för benso(a)pyren är 0,00017 µg/l
Önskad rapporteringsgräns är 0,000051 µg/l

Om du beställer en analys där rapporteringsgränsen är 0,1 µg/l och du får analysresultatet <0,1 µg/l kan resultatet inte användas eftersom det inte går att säga om halten är under eller över gränsvärdet.

Skicka data till datavärd

Övervakningsdata i recipient bör skickas in till SGU (Sveriges geologiska undersökning) som är nationell datavärd för miljögifter i vatten, sediment och biota. Mätresultaten blir därmed tillgängliga för att användas till exempel vid statusklassning, i forskningsprojekt eller i studier om förändringar i vattenförekomsten över tid. Mätresultaten kan skickas in av verksamhetsutövaren eller av konsulten som utför uppdraget.