Grunder om MKN vatten

På denna sida går vi igenom syftet med miljökvalitetsnormerna, ny lagstiftning, statusklassificering av ytvatten samt begreppet miljögifter. Om du behöver friska upp dina grundkunskaper om vattenförvaltning och MKN har vattenmyndigheterna en bra introduktion på sin webbplats.

Vattenförvaltning i Sverige, Vattenmyndigheternas webbplats

Syftet med miljökvalitetsnormerna

Syftet med miljökvalitetsnormerna är att

  • förbättra
  • skydda
  • bevara
  • inte försämra vattenkvaliteten

I miljöbalken används miljökvalitetsnormer (MKN) som mått på den kvalitet som ska uppnås i vattenmiljön och som verktyg för att förbättra och bibehålla kvaliteten i vattenmiljön. Här spelar tillsynen en viktig roll.

MKN gäller på vattenförekomstnivå, alltså för vattenförekomsten som helhet. Alla vatten är inte vattenförekomster.

Vattenmyndigheterna har tagit fram en skrift om bakgrund, utformning och användning av miljökvalitetsnormer.

Verktyg för bättre vatten, Vattenmyndigheterna

Ny lagstiftning

Det finns en ny lagstiftningen från januari 2019 (2 kap. 7 § och 5 kap. 4 § miljöbalken) som ställer högre krav på såväl verksamhetsutövaren som tillsynsmyndigheten. Otillåten försämring och äventyrande av MKN är två nya begrepp.

Läs mer om den nya lagstiftningen

Första januari 2020 trädde Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) i kraft. Föreskrifterna är centrala i allt arbete med miljökvalitetsnormer för vatten. I vårt handläggarstöd hänvisar vi ofta till dessa. Tidigare föreskrifter HVMFS 2013:19 har upphört att gälla.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter

Statusklassificering ytvatten

Statusklassificering av ytvatten är en bedömning av vattnets nuvarande status. För att göra bedömningen används data från övervakning i vatten som finns tillgänglig. Vattenmyndigheten gör bedömningen av vattnens ekologiska och kemiska status.

Statusklassificering sker i sexårscykler, men det är möjligt att klassa om när ny data visar på annan status än den som finns i VISS. Det kan exempelvis ske om en verksamhetsutövare tar prover och hittar föroreningar från verksamheten i recipienten som inte var kända när beredningssekretariatet genomförde sin bedömning. Vid osäkerhet om klassificering kontakta ditt beredningssekretariat.

Läs mer om statusklassificering i VISS-Hjälp.

Begreppet miljögifter

Begreppet miljögifter förekommer inte i föreskrifter, förordning eller direktiv men används av Havs- och vattenmyndigheten för:

  • Särskilda förorenande ämnen, SFÄ, en kvalitetsfaktor inom fysikalisk-kemiska faktorer, som bedöms vid ekologisk statusklassificering.
  • Prioriterade ämnen och prioriterade farliga ämnen, de gränsvärdesämnen som bedöms vid klassificering av kemisk ytvattenstatus.

Läs mer om miljögifter i tillsynen

Beredningssekretariat

Varje länsstyrelse har ett beredningssekretariat som kan svara på dina frågor om MKN vatten. Beredningssekretariatet tillsammans med vattenmyndigheterna genomför alla analyser och bedömningar som redovisas i VISS.

Läs mer

I ett tidigare projekt inom Miljösamverkan Sverige, Tillsyn miljökvalitetsnormer vatten (2013) tog vi fram ett handläggarstöd med mycket grundläggande information. En stor del av detta är fortfarande aktuellt.

Du som jobbar på länsstyrelsen kan söka fram handläggarstödet på vår samarbetsyta: Äldre publikationer, samarbetsyta för länsstyrelsemedarbetare

Om du inte jobbar på länsstyrelsen kan du höra av dig via e-post till miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se om du önskar ta del av handläggarstödet.