Fördjupning matriser och analyser

På den här sidan har vi samlat ett antal provtagninsrekommendationer samt länkar till relevanta dokument. Kom ihåg att varje länsstyrelse har ett beredningssekretariat och att du som tillsynare kan kan få stöd av dina kollegor där.

HVMFS 2019:25 och tillhörande vägledning ställer vissa krav på provtagning och analys för att resultaten ska kunna utvärderas på ett likartat sätt. 

Vattenfas

Enligt HVMFS 2019:25 ska vattenprover filtreras genom ett 0,45 µm-filter innan analys med avseende på metaller eftersom det är de biotillgängliga halterna som utvärderas vid en statusklassning. För övriga ämnen finns inga krav på förbehandling. I tillsynssammanhang är det dock viktigt att också analysera ofiltrerade prover eftersom resultatet visar på den totala belastningen/transporten av metaller från en verksamhet.

I samband med analys av metaller och ammonium-kväve bör även stödparametrar analyseras. Stödparametrarna används för att modellera biotillgänglig halt av metaller och modellera halten ammoniak-kväve.

För metaller krävs stödparametrarna:

  • pH,
  • temperatur,
  • DOC -dissolved organic carbon,
  • kalcium (Ca)
  • vattnets hårdhet (CaCO3/l)

För ammoniak-kväve krävs stödparametrarana:

  • pH,
  • temperatur

Biota

Vid provtagning av biota är det viktigt att veta vilket djur samt vilken del av djuret som gränsvärdet i HVMFS 2019:25 gäller för.

Ämne

​Bromerade difenyleter

C10-C13 kloralkaner

DEHP

Fluoranten

Hexaklorbensen

​Hexaklorbutadien

​Kvicksilver och dess föreningar

Pentaklorbensen

​Benso(a)pyren

Dikofol

PFOS

Dioxiner och dioxinlika föreningar

HBCDD

Heptaklor och heptaklorepoxid

Icke dioxinlika PCB:er

Biota

Fisk

Fisk

Kräftdjur och blötdjur

Kräftdjur och blötdjur

Fisk

Fisk

Fisk

Fisk

Kräftdjur och blötdjur

Fisk

Fisk

Fisk, kräftdjur och blötdjur

Fisk

Fisk

Fisk, kräftdjur

Vävnad

Muskel

Helkropp

Kräftdjur -muskel,
Blötdjur – helkropp

Kräftdjur -muskel,
Blötdjur – helkropp

Muskel

Helkropp

Helkropp

Helkropp

Kräftdjur -muskel,
Blötdjur – helkropp

Helkropp

Muskel (lever)

Fisk och kräftdjur – muskel,
Blötdjur – helkropp

Helkropp

Muskel

Muskel 

Innehållet i tabellen har sitt ursprung i bilaga 2 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:26.

Helkropp eller muskel av fisk?

Beroende på vad gränsvärdet är satt för att skydda så varierar det om man bör analysera helkropp eller muskel av fisk. Det är dock tillåtet att bedöma samtliga ämnen i muskel vid en statusbedömning – vilket är ett mer ekonomiskt alternativ. Det som krävs för att extrapolera emellan de två är att % fetthalt analyseras.

Varför kräftdjur och blötdjur?

Anledningen till att DEHP och PAHer, benso(a)pyrene och fenantren, inte ska analyseras i fisk är att fiskar kan metabolisera och göra sig av med dessa ämnen vilket leder till att analysresultatet ofta är under rapporteringsgränsen eller mycket låga. Kräftdjur och blötdjur har inte samma förmåga att metabolisera dessa ämnen så analysresultaten speglar bättre föroreningsnivån i vattenförekomsten.

Stödparameter

För att kunna jämför analysresultaten i biota med respektive gränsvärde så krävs stödparametern ”% fetthalt” (ej för PFOS eller kvicksilver)

Naturvårdsverkets rekommendationer

Naturvårdsverket har rekommendationer för miljöövervakning i biota. Genom att följa dessa möjliggörs bättre tolkning och jämförbarhet mellan olika resultat, både i tid och rum.

Vi har gjort en kort sammanställning av önskat antal individer som ska ingå vid analys, tidpunkt på året som djuren bör samlas in, samt storlek. Det är rekommenderat att analysera varje djur separat men eftersom det är kostsamt är det tillåtet att bereda ett samlingsprov på flera individer. Vid statusklassning är det inte optimalt att klassa på resultat från endast en individ.

Fisk

Samla in 10-15 individer. Tidsperioden bör vara då fiskpopulationen är så fysiologisk stabil som möjligt, vilket för de flesta arter inträffar på hösten. Lekperioder ska undvikas. Förslag på arter i sötvatten: Gädda (53-61 cm), Abborre (15-20 cm), Röding (25-28 cm). Förslag på arter i marina vatten: Abborre (15-20 cm), Strömming (15-20 cm), Torsk (30-35 cm), Tånglake (18-25 cm), Skrubbskädda (20-35 cm)

Blåmusslor

Samla in minst 20-30 stycken av samma storleksklass/lokal, plockade på 0,5-2,0 m djup. Musslorna bör inte plockas under reproduktionsperioden (senvår till sensommar) eftersom enskilda individer då kan förlora upp till 50 procent av sin mjukvävnadsvikt. 

Kräftdjur

Kräftdjur används inte inom nationell miljöövervakning varför provtagningsrekommendationer saknas.

Sediment

För att kunna bedöma status i en vattenförekomst bör sedimentprover tas i en ackumulationsbotten på 0 – 1 eller 0 – 2 cm djup.

Stödparameter

För att kunna jämför analysresultaten i sediment med respektive gränsvärde så krävs stödparametern ”% TOC -total organic carbon” (ej för kadmium eller bly)

Lästips

Läs mer om utvärdering av halter i biota i rapporten: Miljögifter i vatten – klassificering av ytvattenstatus, Havs- och vattenmyndigheten (PDF)

Läs mer i den praktiska vägledningen: Operativ övervakning av miljögifter, 2012 (PDF)