Försurning

Försurning är inget större miljöproblem idag. Det är främst gruvindustrin och stora förbränningsanläggningar som har en påverkan som kan leda till försurning.

Biologiska kvalitetsfaktorer

I vattendrag är kiselalger den mest känsliga kvalitetsfaktorn för att mäta påverkan av försurning och denna metod kan med fördel användas även i sjöar. Även bottenfauna i sjöars litoral är en metod som rekommenderas. En större genomgång av olika biologiska metoder för uppföljning av gruvindustri finns i rapporten:

Biologiska metoder för recipientkontrollprogram med tonvikt på gruvindustri (PDF)

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer

I vattenförvaltningen bedöms försurning endast för sjöar och vattendrag. Detta görs genom att jämföra dagens pH med ett referenstillstånd som sjön eller vattendraget hade år 1860. Även alkalinitet och sulfat bör ingå i övervakningen om recipienten är påverkad av försurning.

Metoder och undersökningstyper för miljöövervakning inom programområde Sötvatten, Havs- och vattenmyndigheten

Data bör skickas in till datavärd: Dataleveranser till datavärdskapet, SLU

Nytt verktyg

Vi har tagit fram tabeller som kan ge dig stöd i att välja relevanta parametrar/kvalitetsfaktorer för ett specifikt miljöproblem: 

Tabeller: Kopplingen mellan miljöproblem och parametrar/kvalitetsfaktorer (PDF)