En säkrare Sevesotillsyn

Målet med projektet En säkrare Sevesotillsyn har varit att utifrån olika befintliga tillsynsstöd utarbeta sådana som harmoniserar med den nya lagstiftningen inom Sevesoområdet samt komplettera med nya stöd där sådana saknats.

Inom Sevesoområdet har ett flertal förändringar genomförts med anledning av nytt direktiv och förändrade arbetssätt inom Arbetsmiljöverket – en av de myndigheter som länsstyrelserna tidigare samarbetat med vid tillsyn enligt Sevesolagstiftningen.

Hur Sevesotillsynen utövats och fungerat i praktiken har utretts i betänkandet ”En översyn inom Sevesoområdet”. Bättre samordning och mer likriktade krav över landet är synpunkter som förts fram av branschen. Checklistor och stöd inom området har många gånger varit framtaget i Arbetsmiljöverkets regi och använts i varierande omfattning av länsstyrelserna.

Material att använda

Projektet avslutades 2017 och det färdiga materialet består av huvudrapporten En säkrare Sevesotillsyn och sexton tillhörande bilagor. Det finns också utlagt på Sevesosamverkan, en samarbetsyta för länsstyrelserna.

Handläggarstöd: En säkrare Sevesotillsyn (PDF)

Bilaga 1: Allmän information om Sevesoreglerna (PDF)

Bilaga 2: Grovgranskningsmall säkerhetsrapport (docx)

Bilaga 3: Granskningsmall säkerhetsrapport (docx)

Bilaga 4: Mall avsluta ärendet säkerhetsrapport (docx)

Bilaga 5: Handläggningsstöd, anmälan ny Sevesoverksamhet (PDF)

Bilaga 6: Handläggningsstöd, anmälan ändring av Sevesoverksamhet (PDF)

Bilaga 7: Mall för att anmäla avslutat ärende (docx)

Bilaga 8: Mall för föranmälan (docx)

Bilaga 9: Rutin vid icke ordinarie tillsyn (PDF)

Bilaga 10: Tillsynsstöd vid förstagångs-tillsyn (docx)

Bilaga 11: Tillsynsstöd, identifiering och bedömning av risker (docx)

Bilaga 12: Tillsynsstöd, planering inför nödsituationer (docx)

Bilaga 13: Tillsynsstöd, fortlöpande tillsyn och underhåll (docx)

Bilaga 14: Tillsynsstöd, hantering av ändringar (docx)

Bilaga 15: Tillsynsstöd, lärande från olyckor och tillbud (docx)

Bilaga 16: Tillsynsstöd, säkerhetsledningssystem (docx)

Projektgrupp

Mats Berglund, ​​Länsstyrelsen Värmland
​​Sara Edlund Fredholm, Länsstyrelsen Skåne
Åsa Engman Ölund, ​Länsstyrelsen Västerbotten
​Torbjörn Johansson, Länsstyrelsen Uppsala
​​​Mona Ljunggren, Länsstyrelsen Halland
Mikael Lundberg, ​​Länsstyrelsen Dalarna
​​Ingela Höök, Miljösamverkan Sverige