Undantagen

Det finns vissa undantag från huvudregeln att det alltid krävs tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet. Dessa definieras i 11 kap. 11 och 12 §§ miljöbalken.  

11 kap. miljöbalken

11 §   Tillstånd enligt detta kapitel behövs inte för

  1. vattentäkt för en en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning,
  2. utförande av anläggningar för odling av fisk, musslor eller kräftdjur, eller
  3. utförande av anläggningar för utvinning av värme, om åtgärden inte avser vattentäkt.

12 §   Tillstånd enligt denna balk eller anmälan enligt 9 a § behövs inte, om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

Domar

I dokumentet Tabell över domar (pdf) sammanställs domar där undantagen enligt 11 kap. 11 och 12 §§ miljöbalken har bedömts. Eftersom de allmänna och enskilda intressena kan variera mellan olika platser bör man vara försiktig med att dra alltför generella slutsatser av dessa rättsfall avseende 11 kap. 12 § miljöbalken (uppenbarhetsrekvisitet).

Hänsynsreglerna gäller alltid!

Det är viktigt att komma ihåg att oavsett om undantagsreglerna är tillämpbara eller inte får ett vattenuttag aldrig påverka miljön eller allmänheten på ett sätt som orsakar skada. Undantagsreglerna åsidosätter inte att hänsyn måste tas till portalparagrafen och de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken eller beslutade miljökvalitetsnormer. Tillsynsmyndigheten kan förbjuda uttag, alternativt besluta om försiktighetsmått, i de fall det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

I förarbetena anges att undantaget från tillstånd eller anmälan ska tolkas restriktivt. Detta betyder att många vattenverksamheter kräver tillstånd eller anmälan.