Förfrågan

Det är vanligt att en anmälan om vattenuttag föregås av en förfrågan om vilka regler som gäller. Den lagstiftning som gäller finns i huvudsak i 11 kap. miljöbalken och i 19-23 §§ förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet. Hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken, bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i 5 kap. miljöbalken samt kraven i 26 kap. 9 § miljöbalken på utformningen av ett föreläggande gäller alltid. Ytterligare bestämmelser om vattenverksamhet, bland annat rådighet, finns i lag (1998:12) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. I avsnittet Lagstöd finns ett antal lagrum uppräknade som kan bli aktuella vid vattenuttag.   

Förutom att informera om den lagstiftning som gäller för vattenuttag är det viktigt att tillsynsmyndigheten informerar om att det finns andra bestämmelser i miljöbalken som kan bli aktuella och att det kan krävas prövning enligt annan lagstiftning innan verksamheten kan påbörjas. Ofta är det andra områden inom miljöbalken som kan beröras, till exempel: 

  • Natura 2000-områden
  • biotopskydd
  • artskydd
  • strandskydd
  • naturreservat
  • miljöskyddsområde
  • kulturmiljöer
  • andra skyddade områden

När frågor om ett planerat vattenuttag ställs finns olika alternativa svar beroende på om vattenverksamheten är tillståndspliktig, anmälningspliktig eller omfattas av undantagen i miljöbalkens 11 kap. 11 eller 12 §§. Mer information om de undantag som finns i miljöbalkens 11 kap. 11 och 12 §§ finns i avsnittet Undantagen

Det kan vara bra att informera verksamhetsutövaren om att ett beslut efter en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken inte är samma sak som ett tillstånd, eftersom det saknar så kallad rättskraft. Det ger därför inte rätt till vattnet på samma sätt som ett tillstånd från domstol.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.