Tillsynsstöd

Syftet med tillsynen är att säkerställa att verksamhetsutövare bedriver sin verksamhet enligt gällande bestämmelser och inte skadar allmänna eller enskilda intressen. Generellt leder vattenuttag till minskade flöden, vilket kan ha en negativ påverkan. Därför är det viktigt att tillsyn bedrivs på verksamheter som genomför vattenuttag.

Tillsynsmyndigheten ska kontrollera att föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken följs, samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten ska också informera, ge råd till verksamhetsutövare och verka för att stärka verksamhetsutövarnas egenkontroll.

Myndigheter ska verka för att miljökvalitetsnormer följs och får inte tillåta en verksamhet eller en åtgärd som innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller som har sådan betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm. Tillsyn är en viktig pusselbit för att uppnå miljömålen och vattendirektivet.

Tillsynsbehov

De senaste årens torra somrar har visat på behovet av tillgång till vatten samt att det saknas kännedom om vilka verksamheter som bedriver vattenuttag. Kunskap om vilka som bortleder vatten är bland annat viktig för länsstyrelser, kommuner och verksamhetsutövare för att i prövningar kunna ta hänsyn till varandras vattenuttag, beräkna tillförlitliga vattenbalanser och se områden i ett helhetsperspektiv. Målkonflikter bedöms i framtiden kunna bli allt vanligare, och det kommer att krävas ett helhetsperspektiv när olika intressen ställs mot varandra. 

Samverkan och resurser

Fler än en myndighet kan ha operativt tillsynsansvar över samma verksamhet. Ett exempel är grustäkter, där kommunen ofta har det övergripande tillsynsansvaret medan länsstyrelsen i regel ansvarar för tillsyn över vattenuttaget. Genom att samordna tillsyns- och vägledningsaktiviteterna kan tillsynen bli effektivare, vilket sparar både myndigheter och verksamheterna tid och resurser.

Lagring av data

Som tillsynsmyndighet behöver länsstyrelserna ha ett tillsynsregister över verksamhetsutövare med vattenuttag. Älvan är tänkt att användas som ett tillsynsregister för vattenverksamheter, där administrativa uppgifter, uppgifter om tillstånd och villkor, anmälan osv kan hanteras. Registrerade vattenverksamheter i Älvan kan också kopplas till olika typer av tillsynsärenden från Platina. I Älvan kan vattenuttag som anmälts till länsstyrelsen också registreras.

Utöver Älvan och Platina finns även information om vattenuttag i Mark- och miljöGIS, se avsnittet Bedömning av anmälan, kumulativa effekter för mer information, där avgöranden (domar) från 1918 och framåt finns registrerade. Dessutom sammanställer Statistiska centralbyrån årligen statistik på vattenuttag i Sverige, uppdelat på bland annat industri, jordbruk och dricksvatten.

I rapporten Ökad kunskap om vattenuttag i Sverige konstaterar SMHI att det inte finns en enskild lösning för att få in data över vattenuttag och att man behöver arbeta med flera olika verktyg som tillsammans kan ge en bild över Sveriges vattenuttag.