Beslut

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett ska tillsynsmyndigheten, utifrån de bedömningar som har gjorts, fatta ett beslut i ärendet i enlighet med 23 § i förordningen om vattenverksamheter. Beslutet kan bestå i att:

 1. Besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som behövs enligt miljöbalken. Exempel på formulering av en beslutsmening i ett förbudsbeslut kan vara: ”Länsstyrelsen förbjuder er med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken att ta ut vatten ur xx”.
 2. Förelägga verksamhetsutövaren att vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken. I avsnittet Bedömning av anmälan finns mer att läsa om försiktighetsmått.
 3. Förelägga verksamhetsutövaren, enligt 23 § förordningen om vattenverksamheter, att ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken om det behövs med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen. Exempel på formulering av beslutsmening i ett sådant beslut kan vara:
  ”Länsstyrelsen förelägger er, för det fall ni avser att ta ut vatten från xx för xx-ändamål på fastigheten xx i xx kommun i enlighet med inlämnade handlingar, att söka tillstånd för detta hos mark- och miljödomstolen enligt 11 kap. 9 § miljöbalken. ” En invändning om bristande rådighet i ett anmälningsärende om vattenverksamhet, som inte är uppenbart obefogad, bör utgöra en sådan omständighet som medför att verksamheten bör tillståndsprövas med hänsyn till påverkan på enskilda intressen, se Mark- och miljööverdomstolens dom 9061-15 (MÖD 2016:41). Ett annat exempel på när en grannfastighet kan påverkas för mycket är när det finns risk för skador av ett dämme för vattenuttag. Det kan bli skador på grannfastigheter både av ökad dämning uppströms och vid en brist på vatten nedströms.
 4. Om det inte behövs något förbud eller föreläggande enligt punkterna 1 eller 2 ska den som har gjort anmälan underrättas om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida. Ett exempel på en formulering av beslutsmening i ett sådant beslut kan vara:
  ”Länsstyrelsen beslutar att ärendet inte föranleder någon åtgärd under förutsättning att den utförs i överensstämmelse med inkommen anmälan.”

Beslutet adresseras till verksamhetsutövaren. Om beslutet avser annat än ”ingen åtgärd” ska beslutet skickas med delgivningskvitto eller elektronisk delgivning. En kopia på beslutet skickas alltid för kännedom till kommunen och till eventuella andra berörda sakägare som har framkommit i ärendets handläggning.

En åtgärd som är utförd med stöd av ett beslut inom ramen för ett anmälningsförfarande innebär inte något rättskraftigt tillstånd enligt 24 kap. 1 § miljöbalken. En anmäld vattenverksamhet är därmed inte ”skyddad” från framtida tillsynsåtgärder från tillsynsmyndigheten. Det innebär att tillsynsmyndigheten efter klagomål eller på eget initiativ kan komma att följa upp den anmälda vattenverksamheten. 

En förutsättning för att en vattenverksamhet kan bli anmälningspliktig är att den inte har någon påverkan av betydelse på närliggande fastigheter och att denna påverkan inte är föremål för tvist. Civilrättsliga tvister kan nämligen inte avgöras i ett anmälningsärende. 

Verksamhetsutövaren är normalt bevisskyldig i fråga om de förhållanden som rådde i vattnet innan verksamheten sattes i gång. Därför bör verksamhetsutövaren för sin egen skull dokumentera förhållandena före, under och efter genomförd åtgärd. 

Mall för beslut

För länsstyrelsehandläggare:

 • En generell mall för beslut i anmälan om vattenverksamhet finns som SmartDoc-mall i diariesystemet Platina under mallgrupp ”535 Tillsyn vattenverksamhet”. Mallen kallas kort och gott – Beslut anmälan om vattenverksamhet

Mallen används av vissa länsstyrelser, men kompletteras ofta med generella skrivningar från egna rutiner. Exempelvis kan försiktighetsmåtten behöva anpassas efter varje enskilt fall. I denna handledning finns exempel på försiktighetsmått som använts samlade i dokumentet Exempel på försiktighetsmått (pdf).

Tillsynsmyndigheten ska bifoga en överklagandehänvisning till beslutet. 

Kommunicering

Vid förbud eller omfattande förelägganden kan tillsynsmyndigheten kontakta verksamhetsutövaren och informera om vilket ställningstagande som övervägs. Kommunicering av det övervägda ställningstagandet är dock inget lagkrav. Det är viktigt att tillsynsmyndigheten inte föregår beslutet. 

Överklagande

Enligt 16 kap. 12 § miljöbalken får den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom eller henne emot, överklaga ett beslut från tillsynsmyndigheten. Beslut om vattenverksamhet som fattats av tillsynsmyndigheten kan skriftligen överklagas hos mark- och miljödomstolen. Tillsynsmyndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid innan myndigheten skickar överklagandet vidare till domstolen. Det är domstolens sak att pröva om den som överklagar har rätt att överklaga beslutet. Tillsynsmyndigheten ska endast rättidspröva överklagan.

Avvisa ett ärende

Tillsynsmyndigheten har möjlighet att avvisa ett ärende, ingen prövning i sak sker då. En avvisning av ett ärende kan till exempel göras om:

 • Anmälan är så bristfällig att det inte går att pröva den och verksamhetsutövaren inte kompletterar på myndighetens begäran.
 • Anmälan är skickad till fel myndighet. 

Avskriva ett ärende

Tillsynsmyndigheten kan avskriva ett ärende. En avskrivning av ett ärende kan göras om verksamhetsutövaren återtar sin anmälan. När ett ärende avskrivs prövas inte ärendet i sak av tillsynsmyndigheten.