Förebyggande tillsynsåtgärder

Länsstyrelsen Gotland har sammanställt en rapport om en tillsynskampanj under 2019 där åtta länsstyrelser deltog. En del text i det här avsnittet är hämtad från det PM som beskriver resultatet (pdf).

Tillsynsmyndigheten ska underlätta för enskilda att fullgöra sina skyldigheter som avses i miljöbalken genom information och liknande verksamhet. Genom att delta i olika aktiviteter kan tillsynsmyndigheten arbeta främjande och förebyggande för att effektivt uppnå lagstiftningens mål. Exempel på förebyggande arbete är:

  • Informera på branschträffar
  • Delta på arbetsmässor och utställningar
  • Organisera informationsträffar

Viktig information att förmedla under dessa aktiviteter kan exempelvis vara:

  • Kraven på egenkontroll
  • Verksamhetsutövarens ansvar att bedöma miljöpåverkan, både från pågående och planerade verksamheter.

I tabellen presenteras hur några olika länsstyrelser arbetar för att förebygga olämpliga vattenuttag. För vidare information hänvisas till respektive berörd länsstyrelse som anges i tabellen.

Nyckelord

Omfattning

Berörd länsstyrelse

Särskilt värdefulla vattendrag

Identifierat ett antal särskilt värdefulla vattendrag som är av mindre storlek. För vattenuttag i dessa kan inte 11 kap. 12 § miljöbalken tillämpas.

Örebro, Skåne

Pressmeddelande

Årligen gå ut med pressmeddelande och en uppmaning att sluta använda å-vatten för bevattning vid låga flöden. SMHI:s flödesmätningar för länet används som grund för att bedöma när det är läge att skicka ut pressmeddelandet.

Kalmar

Skicka ut pressmeddelande att det inte är lämpligt att använda undantaget för vattendrag vid perioder med torka.

Västra Götaland

Informationsinsatser

Informationsinsatser kan genomföras genom informationsutskick eller genom att tillsynsmyndigheten besöker respektive verksamhet. Informationsinsatser kan riktas till exempelvis:

  • Lantbrukare
  • Golfbaneanläggningar
  • Skidanläggningar
  • Brunnsborrare

Genom informationsutskick, till exempel via någon av länsstyrelsernas olika tidskrifter, är det möjligt att enkelt och till en riktad målgrupp informera om kraven på egenkontroll och om vad verksamhetsutövaren bör känna till vid vattenuttag.

Samlad information kring bestämmelser om vattenuttag och egenkontroll bör finnas på respektive länsstyrelses hemsida. Genom att samla information om vattenuttag kan verksamhetsutövare, konsulter och andra aktörer enkelt inhämta information om vattenuttag och de olika förfarande som gäller vid anmälan av vattenuttag och vid tillståndsansökan för vattenuttag.