Handläggningsrutin för inkommen anmälan

Flödesschema för anmälan om vattenuttag

Figuren visar ett översiktligt flödesschema för de olika delmomenten som ingår i handläggning av en anmälan om vattenuttag. De olika stegen består av Eventuell förfrågan – Anmälan inkommer och diarieförs – Bekräftelse av anmälan – Kontroll av anmälan – Eventuell begäran om kompletteringar – Remissförförande – Bedömning – Eventuell begäran om kompletteringar – Beslut.

I detta avsnitt beskrivs översiktligt hur en rutin för handläggning av anmälan av vattenverksamhet för vattenuttag kan se ut. Endast ytvattenuttag kan anmälas till tillsynsmyndigheten, medan för grundvattenuttag krävs tillstånd, om uttaget inte omfattas av undantagen. Enligt  11 kap. 9 b andra stycket miljöbalken ska en anmälan om vattenverksamhet göras till försvarsinspektören för hälsa och miljö, länsstyrelsen eller kommunen. Arbetsprocessen kan se olika ut på olika tillsynsmyndigheter för vattenverksamhet.

Vid handläggningen, som utgår ifrån de inkomna uppgifterna, ska en bedömning i ärendet göras. Vid bedömningen ska en utredning göras för att ta reda på om vattenuttaget påverkar allmänna eller enskilda intressen.

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett ska tillsynsmyndigheten, utifrån de bedömningar som har gjorts, fatta ett beslut. Beslutet kan bestå i ett förbud, ett föreläggande om att vidta försiktighetsmått, ett föreläggande om att ansöka om tillstånd, eller underrätta den som har gjort anmälan att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida. Beslutet kan överklagas.

De enskilda stegen i processen beskrivs närmare i resterande delar av detta avsnitt om handläggningsrutiner för inkommen anmälan.