Anmälan inkommer och diarieförs

En anmälan om vattenverksamhet ska, i enlighet med 20 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, vara skriftlig. Om länsstyrelsen är tillsynsmyndighet kan det göras digitalt via länsstyrelsernas e-tjänst eller i pappersform genom att blankett skickas in till aktuell länsstyrelse. Det kan dock tilläggas att en tillsynsmyndighet knappast kan avvisa en anmälan om den gjorts på annat sätt.

Om anmälan görs i pappersform, ska den ges in i två exemplar. Några kommuner samt försvarsinspektören för miljö- och hälsa är också tillsynsmyndighet för vattenverksamhet och hanterar därmed anmälningar om vattenverksamhet. Dessa kommuner och försvarsinspektören för miljö- och hälsa kan ha egna system eller blanketter.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar, kartor och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma verksamhetens art, omfattning, miljöeffekter och påverkan på närliggande fastigheter eller andra sakägare.

En anmälningspliktig vattenverksamhet får, enligt 11 kap. 9 b § tredje stycket miljöbalken, påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Det innebär att tillsynsmyndigheten (försvarsinspektören för hälsa och miljö, länsstyrelsen eller kommunen) har åtta veckor på sig att handlägga anmälan.

De åtta veckorna ska räknas ifrån det att ärendet kommer in till Länsstyrelsen, se Mark- och miljööverdomstolens dom M 3867–17, meddelad den 22 juni 2017. En handling ska anses ha kommit in till en myndighet den dag som handlingen når myndigheten eller en behörig befattningshavare, se 22 § förvaltningslagen. 

Om handläggningen av anmälningsärendet tar längre tid än åtta veckor ska tillsynsmyndigheten fatta ett delbeslut om att handläggningstiden behöver förlängas. Delbeslutet kan överklagas. Om ett förlängningsbeslut behöver tas ska det göras innan de åtta veckorna har löpt ut. Förlängningen bör ske till ett visst datum eller med en viss tidsperiod, till exempel två veckor. Den anmälda vattenverksamheten får då inte påbörjas förrän förlängningsfristen har löpt ut. När det tydligt framgår av beslutet att verksamheten inte får påbörjas under tiden för förlängningen behövs inte ett tillfälligt förbud om detta.

Diarieföring vid länsstyrelse

Inkommen anmälan diarieförs som ett ärende i Platina i enlighet med rutiner som finns för diarieföring i Platina. I dagsläget finns inget sätt att särskilja på olika typer av vattenverksamheter i Platina, utan alla anmälningar om vattenverksamhet läggs in med samma rubrik ”Anmälan enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken om vattenverksamhet, xxx kommun. För att göra det möjligt att hitta de ärenden i Platina som gäller anmälan om vattenverksamhet för vattenuttag behöver ”vattenuttag” eller ”vattenbortledning” skrivas i ärendemeningen.

Ärenden som läggs in i Platina och gäller den aktuella vattenanläggningen kopplas till Älvan. Vattenanläggningen som vattenuttaget utgör läggs in i Älvan i enlighet med de rutiner som finns för ärendehantering i Älvan. Viktigt att tänka på är att vissa uppgifter kan vara känsliga eller sekretessbelagda, till exempel koordinater för vattenuttag för dricksvattentäkter. 

På länsstyrelsernas intranät finns en samarbetsyta: ”Älvan – handläggarstöd vattenverksamhet”. Där finns en användarhandledning för Älvan och en blogg där nyheter om Älvan läggs in. Samarbetsytan och bloggen går att följa för att löpande få nyheter om vad som händer när det gäller Älvan. 

Älvan – handläggarstöd vattenverksamhet (samarbetsyta som nås av länsstyrelser