Kontroll av anmälan

Ett vattenuttag får anmälas även om det går att tillämpa undantagen i miljöbalken, se avsnittet Undantagen

Innan handläggning av ärendet påbörjas ska en kontroll göras att alla uppgifter som behövs för handläggningen finns tillgängliga för tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsernas pappersblanketter i PDF-format innehåller färre fält för uppgifter än vad e-tjänsten gör och då kan anmälan ofta behöva kompletteras.

Om uppgifter saknas görs en begäran om kompletteringar, till exempel om det saknas uppgifter om vilken påverkan planerad verksamhet har. Begäran om kompletterande uppgifter kan även göras i senare skeden av handläggningsprocessen om det behövs, till exempel om det inkommit yttrande från remissinstans eller andra sakägare.

Om anmälan är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för bedömning i sak bör tillsynsmyndigheten redan i begäran om komplettering informera verksamhetsutövaren om att anmälan kan komma att avvisas om de begärda uppgifterna inte inkommer inom den tid som anges i föreläggandet, se 20 § andra stycket förvaltningslagen.

Berörs vattenuttaget av andra lagrum?

Det anmälda vattenuttaget kan vara prövningspliktigt enligt andra bestämmelser i miljöbalken eller annan lagstiftning, se avsnittet Förfrågan för exempel på områden som kan beröras.  Tillsynsmyndigheten bör kontrollera detta eftersom det kan ha betydelse för den fortsatta handläggningen. För den kontrollen kan webbGIS användas. Utifrån vilka andra lagrum som kan beröras görs en bedömning av vilka remissinstanser som bör beredas tillfälle att yttra sig i ärendet. Det kan i vissa fall finnas skäl att samordna handläggningen när det gäller till exempel strandskyddsdispens eller dispens från reservatsföreskrifter.