Remissförfarande

En kopia av anmälan ska genast skickas till den kommunala nämnden i enlighet med 21 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter.

När ärendet är komplett ska det remitteras till berörda parter. Enligt 22 § förordningen om vattenverksamheter ska tillsynsmyndigheten ge de statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken tillfälle att yttra sig i anmälningsärendet. Enligt 25 § förvaltningslagen ska myndigheten, innan beslut fattas i ett ärende, underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. Det är lämpligt att se till att ärendet är komplett innan det skickas på remiss. I normalfallet bör svarstiden kunna sättas till 3 veckor. Om tillsynsmyndigheten inte får något svar från en remissinstans inom den angivna tiden kan myndigheten avgöra ärendet på befintliga handlingar. Det är bra om remissinstansen upplyses om detta i samband med att remissen skickas ut.

Om motstående intressen har framkommit ska kommunicering göras med sökanden angående dessa intressen.

Remissinstanser

Om det allmänna fiskeintresset berörs av vattenuttaget ska en kopia skickas till Havs- och vattenmyndigheten (se 21 § 2 p. förordningen om vattenverksamheter). 

En remiss ska skickas till SMHI om vattenuttaget riskerar att påverka deras flödesmätningsstationer. De ska ha möjlighet att yttra sig om anmälningar om åtgärder som utförs upp till 5 kilometer uppströms eller 5 kilometer nedströms en mätstation. Flödesmätningsstationerna kan hittas på SMHI:s webbplats

För länsstyrelsehandläggare:

SMHI:s vattenföringsstationer finns även inlagda som ett lager på länsstyrelsernas interna webbGIS. Skiktet kallas SMHI vattenföringsstationer. En svårighet med att ta reda på var vattenföringsstationerna ligger är att få upp dem som träffar i ärendekontrollen, eftersom ett ärendesök sällan omfattar så stora avstånd som 5 km. Enklast är att ta för vana att kontrollera enskilt om det finns en vattenföringsstation 5 km uppströms eller nedströms planerat vattenuttag.

Om frågor om statusklassningen, miljökvalitetsnormerna för ett vattenområde, eller tillämpningen av undantag med stöd av 4 kap. 11–12 §§ vattenförvaltningsförordningen uppkommer i samband med en prövning av en anmälan om vattenuttag ska en remiss skickas till berörd vattenmyndighet. 

En internremiss kan behöva skickas till andra enheter på tillsynsmyndigheten om de berörs av ärendet. Internremisser kan med fördel skickas per e-post till andra enheters resursbrevlådor eller utpekade kontaktpersoner.

För länsstyrelsehandläggare:

  • I ärendekontrollen i webbGIS framkommer ofta om andra enheters områden berörs. Det kan till exempel gälla naturvård, kulturmiljö, miljöskydd, vattenförvaltning eller fiske.
  • Platina har en funktion för internremisser, men det skiljer sig mellan länsstyrelserna hur mycket denna används.

Enskilda som har ett särskilt intresse i ärendet ska också få ärendet på remiss. Det kan till exempel vara fastighetsägare till intilliggande fastigheter eller andra verksamhetsutövare. Det kan även vara myndigheter eller organisationer. Om sökanden inte äger den aktuella fastigheten måste fastighetsägaren remitteras. Vilka parter som är aktuella i remissförfarandet avgörs från fall till fall.

Mall för remiss

För länsstyrelsehandläggare:

  • Mall för remiss till kommun finns som SmartDoc-mall i diariesystemet Platina under mallgrupp ”535 Tillsyn vattenverksamhet”. Mallen kallas kort och gott ”Remiss till kommun” men kan användas även för remisser till andra instanser.