Händelsestyrd tillsyn

Det är relativt vanligt att tillsynsmyndigheten tar emot tips eller klagomål gällande vattenverksamheter. Vissa av dessa tips/klagomål rör vattenuttag. Miljösamverkan Sverige har under 2019 tagit fram ett handläggarstöd för tillsyn av vattenverksamhet som uppkommit genom tips eller klagomål, så kallad händelsestyrd tillsyn. För att ta del av handläggarstödet i sin helhet, gå till Miljösamverkan Sveriges handläggarstöd för tillsyn av vattenverksamhet

Processchema som illustrerar de olika delarna av handläggarstödet.

Vid tillsyn av vattenuttag är det viktigt att utreda:

  • Ansvarig för vattenuttaget
  • Uttagets storlek och volym
  • Syfte
  • Uttagspunkt och vattendrag eller annat vattenområde som uttaget görs ifrån
  • Om tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet finns med mera

Ytterligare frågeställningar till verksamhetsutövaren finns att hitta i avsnittet om Egeninitierad tillsyn, begäran om uppgifter