Tillsyn av vattenverksamhet

Välkommen till Miljösamverkan Sveriges handläggarstöd för tillsyn av vattenverksamhet! Vi hoppas bidra till att skapa en aktiv och samspelt tillsyn. Handläggarstödet är anpassat till såväl länsstyrelser som kommuner.

Processchema

Processchema som illustrerar de olika delarna av handläggarstödet.
Processchema som illustrerar de olika delarna av handläggarstödet.

Handläggarstödets innehåll

Handläggarstödet är uppdelat i olika delar:

  • Tips kommer in/eget initiativ samt tidig bedömning
  • Begär förklaring
  • Fältbesök
  • Utredning
  • Avskriv ärendet
  • Brottsanmälan
  • Kommunicering
  • Beslut/föreläggande
  • Avvakta dispensprövning
  • Uppföljning

Handläggarstödet färdigställdes i februari 2019 och  presenterades vid ett webbinarium.

Webbinarium: Tillsyn av vattenverksamhet, 2019-03-13

Omarbetning av Stärkt grön tillsyn

Detta handläggarstöd är gjort med projektet Stärkt grön tillsyn som förebild. Omarbetning har skett av allt material där det har behövts för att anpassa det till tillsyn av vattenverksamhet och till en del har nytt material tillkommit.

Vad är tillsyn av vattenverksamhet?

Tillsyn av vattenverksamhet omfattar tillsyn av vattenanläggningar och åtgärder som är vattenverksamhet. Åtgärderna sker inom ett vattenområde, det vill säga inom högsta förutsebara vattenstånd. Detta handläggarstöd fokuserar på kontrollerande tillsyn, det vill säga när tips och klagomål inkommer till tillsynsmyndigheten. Det gäller tillsyn av vattenverksamhet som omfattas av 11 kapitlet i miljöbalken.

Tillsyn av vattenverksamhet sker inom ramen för miljöbalken och följer naturligtvis samma regler som all annan miljöbalkstillsyn. Syftet är detsamma som med miljöbalken, att uppnå en hållbar utveckling. Verktygen som styr tillsynen hittar du främst i 26 kapitlet i miljöbalken och miljötillsynsförordningen, medan straffbestämmelser finns i 29 kapitlet i miljöbalken.

Tillsynens systematik (pdf)

Vem utför tillsynen?

Det är länsstyrelsen som har ansvar för tillsynen av vattenverksamheter (miljötillsynsförordningen 2:29 § 2 punkten). Undantag är vissa vattentäkter där kommunen har infört tillståndsplikt (enligt 9 kap. 10 § miljöbalken). Länsstyrelsen kan delegera tillsynen av vattenverksamhet och detta har gjorts till Eskilstuna, Skellefteå, Umeå, Värmdö och Österåker kommun. Tillsynsmyndigheten har ansvar för all tillsyn som hör ihop med vattenverksamheten, alltså även bullerproblem. Det är därför viktigt med samverkan med andra myndigheter.

SMHI har uppgiften att kontrollera regleringar enligt ganska många vattendomar, men ser det som att de är ett komplement till tillsynsmyndigheten. SMHI besöker anläggningarna vart femte år och övervakar däremellan att sänknings- och dämningsgränser följs.

SMHI:s kontroll av vattenregleringar (PDF)

Skogsstyrelsen utövar tillsyn av skyddsdikning och rensning av diken (enligt 12 kap. 6 § miljöbalken). Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) har ansvar för tillsynen av de åtgärder och verksamheter som utförs inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt förutom den tillsyn som utövas av Kemikalieinspektionen.

Tillsynen i detta handläggarstöd behandlar inte tillsynsvägledning. Vägledande myndigheter är Havs- och vattenmyndigheten för vattenverksamhet. Undantag är markavvattning där Naturvårdsverket vägleder och dammsäkerhet där Svenska Kraftnät har ansvaret för vägledningen.

Tillsyn enligt miljöbalken kan ske parallellt med de lagar som nämns i 11 kap. 23 §, exempelvis väglagen. För lagen om vissa rörledningar och naturgaslagen är det så att förbud enligt miljöbalken inte får meddelas om regeringen har tillåtit rörledningen eller meddelat koncession för naturgasledningen.

Projektdeltagare

Erika Blank ​Länsstyrelsen Jämtland
Fredrik Franzén ​Länsstyrelsen Halland ​
​Helena Holmberg ​Länsstyrelsen Uppsala
Christiane Kaiser ​Länsstyrelsen Örebro
​Mats Rydgård ​Länsstyrelsen Västra Götaland (projektledare)
​Johanna Wallenius ​Länsstyrelsen Skåne