Föreläggande

Med ett beslut om föreläggande kan tillsynsmyndigheten få till rättelse i naturen. Ett skriftligt beslut förtydligar för den berörda vad det är som ska göras. Det är också ett beslut som kan överklagas så att den berörda behandlas rättssäkert.

Detta gäller för förelägganden:

 • Vid föreläggande om rättelse eller meddelande om förbud tillämpas 26 kap. 9 § miljöbalken.
 • Är det ett föreläggande om stängselgenombrott tillämpas 26 kap. 11 § miljöbalken.
 • Det är möjligt att förelägga om att verksamhetsutövaren ska lämna de uppgifter som behövs för tillsynen enligt 26 kap. 21 § miljöbalken.
 • Förelägganden går att förena med vite enligt 26 kap. 14 § miljöbalken. Vite används dock i regel sparsamt.

Grundläggande fakta om vite (pdf)  

Checklista: ansökan om vitesutdömande (pdf)

Vad ska ett föreläggande innehålla?

Ett föreläggande ska innehålla följande:

 • En klargörande motivering. Här ska det framgå varför det finns ett behov att förelägga.
 • Redovisning av lagstödet.
 • Redovisning av de omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande.
 • Det ska framgå vad myndigheten kräver, till exempel förelägga om att göra en viss sak, förelägga om att låta bli att göra en viss sak eller förelägga om att uppnå ett visst mål. Det kan vara bra att förelägga om vad som ska uppnås (vilket mål som ska nås) snarare än hur en åtgärd ska utföras. Det kan då bli lättare att följa upp och kontrollera föreläggandet.
 • Tydliga och begripliga formuleringar. Åtgärderna ska vara möjliga att utföra med befintlig teknik.
 • Det är bra att tydliggöra föreläggandet med bilder, kartor och skisser.

Handläggningen av förelägganden ska ske enligt förvaltningslagen. Det innebär bland annat att berörd person har rätt att få ta del av uppgifter som tillförts ärendet utifrån. Ärendet får inte avgöras innan berörd person har fått möjlighet att yttra sig.

Tillsynsmyndigheten kan bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas (26 kap. 26 § i miljöbalken). Ärendet avslutas i och med beslut om föreläggande.

Mall för föreläggande

Mall: Föreläggande biotopskydd (docx)

Mall: Föreläggande naturreservat (docx)

Mall: Föreläggande strandskydd (docx)

Mall: Föreläggande givna dispenser (docx)

Mall: Föreläggande inom natur- och kulturvärden i jordbruket (docx)

Delgivning till rätt adressat

För att föreläggandet ska gälla är det viktigt att det är ställt till rätt adressat. (För mer information se Underrättelse/Är det rätt adressat). Föreläggandet ska inte riktas till ett ombud, utan till verksamhetsutövaren eller den berörde personen. Tänk också på att delgivningen ska gå till verksamhetsutövaren eller den berörde, även om det finns ombud som företräder denne i ärendet. Föreläggandet ska riktas till den som har faktisk och rättslig möjlighet att uppfylla kraven. Det är antingen en fysisk eller juridisk person.

En fysisk person ansvarar personligen och kan vara ansvarig både som privatperson eller inom yrket, till exempel enskild firma. Även om det är en firma ska adressaten vara den fysiska personen.

En juridisk person ansvarar enligt särskilda regler som gäller för den juridiska formen för den aktuella verksamheten. Till exempel ett bolag, stiftelse, ideell förening, dödsbo, konkursbo. Här blir det viktigt att kontrollera vem som är firmatecknare då det endast är firmatecknaren som är behörig att underteckna till exempel delgivningskvitto och yttranden.

Tidigare och nuvarande ägare

Om en tidigare ägare av en fastighet (eller tidigare tomträttshavare) har förelagts att rätta till en skada eller olägenhet som uppstått vid deras användning av en fastighet, anläggning eller anordning på annans mark, kan en tillsynsmyndighet ge ett sådant föreläggande mot en ny ägare eller tomträttshavare, om det är skäligt (26 kap. 12 § miljöbalken).

Anteckning i fastighetsregistret

Tillsynsmyndigheten kan anmäla ett föreläggande eller förbud till Lantmäteriets fastighetsinskrivning enligt 26 kap. 15 § miljöbalken. Det kan vara bra i fall en överlåtelse sker av fastigheten till en ny ägare, trots att bristen kvarstår.

Underrättelse till inskrivningsmyndigheten (pdf)

Vattenverksamhet

​Om föreläggandet omfattar en åtgärd som i sig skulle kräva en anmälan om vattenverksamhet är det lämpligt att anpassa föreläggandet så att den berörda inte behöver anmäla om vattenverksamhet separat för att kunna utföra den förelagda åtgärden. 

Det kan till exempel handla om att en brygga eller en utfyllnad i vatten ska tas bort. Dessa åtgärder i sig skulle kräva en anmälan om vattenverksamhet. Det är dock inte rimligt att den berörde ska behöva anmäla en åtgärd som myndigheten förelägger om. Därför ska myndigheten formulera föreläggandet så att eventuella försiktighetsåtgärder inkluderas i föreläggandet. Det kan till exempel handla om att:

 • Återställandet ska ske vid en viss tid på året med hänsyn till fiskreproduktion,
 • Skyddsåtgärder ska vidtas vid återställandet så att inte grumling sker.

Samverkan

Ovanstående förfarande kräver samverkan och avstämning med den tillsynsmyndighet som har ansvar för tillsyn över vattenverksamheter. Denna tillsynsmyndighet kan behöva medverka och lämna råd om lämpliga försiktighetsmått. Den behöver också vara informerad om ärendet så att inte nya tillsynsärenden startas som en följd av föreläggandet.

Är det massor som ska tas bort och läggas någon annanstans, kan det behöva anmälas till kommunen. Den berörda behöver informeras om att en sådan anmälan ska göras, såvida det inte klarlagts i föreläggandet var massorna ska läggas.

Skadade fornlämningar

Det är inte helt ovanligt att skadade biotopskydd också är skadade fornlämningar. Det gäller särskilt åkerholmar och odlingsrösen, som ibland är kända fornlämningar. Det kan även inträffa när olika otillåtna anläggningsåtgärder utförs inom strandskydd och naturreservat. När det har inträffat är det viktigt med en kontinuerlig kommunikation med arkeologisk expertis på Länsstyrelsen om vilka tillsynsåtgärder som ska vidtas ur kulturmiljösynpunkt. Ärendet kan behöva brottsanmälas även med hänvisning till kulturmiljölagen. Återställningsarbete kan behöva ske under överinseende av arkeologisk sakkunnig alternativt att föreläggandet om rättelse anpassas så att inte fornlämningen utsätts för ytterligare risk för skada.

En grön oval med vit text: Naturtillsyn