Att driva tillsynskampanjer

Att driva tillsynskampanjer kan vara ett effektivt sätt att få mycket planerad tillsyn gjord, på ett likartat sätt och med en bättre överblick. Med tillsynskampanjer kan tillsynsmyndigheten styra tillsynen till de områden där tillsynen behövs som mest. Det kan till exempel handla om höga natur- och friluftsvärden i strandskyddstillsynen eller särskilt värdefulla odlingslandskap i biotopskyddstillsynen. Även kännedom om områden där det förekommer många överträdelser av något slag, kan var utgångspunkt för en tillsynskampanj. Likabehandlingen blir bättre och effektiviteten ökar när myndigheten hanterar parallella ärenden samlat. Kampanjformen där flera handläggare arbetar tillsammans kan också vara ett tillfälle för lärande och kalibrering i arbetsgruppen eller organisationen.

En tillsynskampanj innehåller dessa moment:

 • Planering (välja tillsynsområde, ta fram kartmaterial, fältplan med mera)
 • Information (exempelvis brev till berörda, mediakontakt, nyhetsbrev)
 • Fältkontroll (fältdagar, gå igenom äldre beslut, flygfoton med mera)
 • Kommunicering och beslut (förslag, beslut, överklaganden, yttrande domstol)
 • Uppföljning (besiktning och sammanfattning av resultat, eventuellt pressmeddelande)

Det är upp till varje tillsynsmyndighet att bestämma den egna tillsynsinsatsens inriktning och omfattning. Att välja ett lagom stort antal kontrollplatser är förstås viktigt, så att man säkert vet att man har resurser att snabbt komma till beslut i de tillsynsärenden som startas. Utgångspunkten för val av tillsynsområde för tillsynsinsatsen kan exempelvis vara

 • särskilt värdefulla naturområden,
 • särskilt värdefulla områden för friluftsliv,
 • område från vilka det kommit många tips om överträdelser eller där myndigheten känner till att det förekommer många överträdelser.


Tillsynsområdet är alltså vanligtvis ett avgränsat geografiskt område, men en tillsynsinsats kan också innefatta ett mindre antal fastigheter/begränsade områden på olika platser i länet eller i kommunen där man känner till eller misstänker att överträdelser sker eller har skett.

För att hitta lämpliga avgränsade tillsynsområden behövs oftast flygbilds- eller kartstudier. Flygbilder eller kartor från olika år kan ge en indikation på var det finns kluster av borttagna naturmiljöer eller nytillkomna byggnader och anläggningar.

Förutom att välja tillsynsområde behöver du också bestämma en lämplig avgränsning i antal kontroller per tillsynsområde. Antal kontroller begränsas av hur många tillsynshandläggare som kan medverka. En rimlig omfattning kan vara cirka tio kontroller per handläggare. Kampanjen bör dock inte vara mindre än så om den ska vara effektiv och lärande. Låt dig dock inte frestas att kontrollera många fler platser, för då kan det bli svårt att hinna med efterarbetet inom en rimlig tid.

Det finns förstås undantag då det är möjligt att inkludera fler kontroller i en kampanj, exempelvis om det är fråga om ett koncentrerat geografiskt område med likadana tillsynsobjekt på varje kontrollplats.

Det är bra att göra en plan för sin tillsynskampanj som beskriver

 • syftet med kampanjen,
 • inriktning och avgränsning,
 • var kampanjen ska utföras,
 • personalförsörjning,
 • hur det ska gå till (metod),
 • hur information ska spridas samt
 • hur kampanjen ska följas upp.

 

Exempel på plan för tillsynsinsats (docx)

Det är viktigt att låta information ingå som en del i tillsynskampanjen. Det gör att kampanjen blir mer effektiv om fler runt omkring får veta vilka regler som gäller och vad som är viktigt med tillsynen. Det kan handla om information till:

 • De som är berörda av tillsynen.
 • Internt på myndigheten (så att chefer och kollegor vet om).
 • Kontakt med media, exempelvis pressmeddelande.
 • Informera via egna nyhetsutskick, webb och sociala medier.

 

Exempel på mall för pressmeddelande (docx)

Exempel på mall för informationsbrev (docx)

Det viktigaste är information till de som är berörda av tillsynen, alltså oftast fastighetsägare. Det underlättar alltid tillsynen att föravisera tillsynsbesöken. Kontakt med media syftar till att få ut information till en bredare allmänhet om vilka regler som gäller, vilka natur- och friluftsvärden vi värnar genom tillsynen och hur tillsyn går till. Mediakontakt ska inte handla om enskilda ärenden.

Ibland kan det vara effektivt att skicka ut information till fastighetsägare i ett avgränsat område om vilka problem myndigheten sett i området i stort och med en allmän uppmaning att se över så att man som fastighetsägare inte bryter mot reglerna. Informationen bör åtföljas av kontroll på plats, åtminstone efter ett tag.

Är det fråga om väldigt många tillsynsobjekt att kontrollera inom ett avgränsat geografiskt område, så många att det inte är genomförbart att besöka alla inom en rimlig tid, då kan enbart informationsbrev vara en lösning. Det förutsätter dock att överträdelserna är förhållandevis små och enkla samt billiga att åtgärda av ägarna. Annars kommer troligen inte enbart informationsbrev att avhjälpa bristerna. Här måste myndigheten också beakta rättssäkerheten. Ställer myndigheten specifika krav mot någon enskild, ska det ske i ett överklagningsbart beslut.

Det går också att ordna tillsynskampanjer med enbart informationsspridning. Då blir det en form av förebyggande tillsyn. Det kan vara aktuellt till en målgrupp där det generellt råder kunskapsbrist men där man kan förvänta sig hög grad av följsamhet i att följa regler. I exempelvis tillsyn över invasiva främmande arter, som är ett relativt nytt tillsynsområde, kan informationskampanjer vara användbara för att höja kunskapsnivån om nya regler.

Det är lämpligt att begränsa fältkontrollerna till en till två dagar. Då används tiden effektivt. Förbered vilka handläggare som ska åka tillsammans. Boka eller ordna med färdmedel; bil, båt, cykel eller annat. Förbered kartmaterial och övrig fältutrustning. Gör i ordning en färdplan där kontrollplatserna är inlagda i en smart ordning. Ta med kartor, kamera, fältprotokoll, penna och matsäck.

När fältkontrollerna är klara, sortera omgående upp fältanteckningar och foton så att det inte blir ihopblandat. Gör en sammanställning av vilka kontroller som utförts. Gör en tidig bedömning om det finns anledning att driva tillsynen vidare på de kontrollerade platserna. Öppna tillsynsärenden på de kontroller där det finns anledning att utreda vidare. Efter detta hanteras varje tillsynsärende enligt processchemat för naturtillsyn.

Exempel på mall för samlad redovisning av fältkontroller (docx)

Varje tillsynsärende som öppnas i kampanjen hanteras enskilt och separat. Ändå finns det mycket att vinna på att hantera ärendena samlat, exempelvis att skicka ut underrättelser ungefär samtidigt. När ärendena ska utredas vidare är det enklare att hantera lika ärenden lika, då man tar ställning och gör bedömningar samlat. När det väl är dags för beslut om rättelser, kan det vara bra att även det sker ungefär samtidigt i tid. Skulle det bli fråga om överklaganden, kan ärenden i samma område hanteras parallellt även i nästa instans

Exempel på mall för underrättelse (docx)

Ett tag efter att beslut tagits i tillsynsärendena är det bra att göra åtminstone en enklare uppföljning och utvärdering av tillsynskampanjen. Då kan man se resultatet av kampanjen samlat, dra slutsatser om vad som fungerat bra och mindre bra samt värdera om kampanjen gjort nytta och uppnått sitt syfte.

En grön oval med vit text: Naturtillsyn