Uppföljning

Det är viktigt att förelägganden om rättelse följs upp. Antingen kan tillsynsmyndigheten själv göra uppföljningen på plats eller så begärs uppgifter in från den berörda så att det går att göra en uppföljning utifrån foton med mera.

Det här ska du tänka på vid uppföljning:

  • Kontrollera om beslutet har överklagats och ändrats.
  • Kontrollera därefter om den berörda har gjort vad hen ska. Det kan göras genom besök på platsen eller genom att man begär in foton från den berörda (om det inte gjordes redan i beslutet).
  • Om den berörda har följt föreläggandet och allt är i sin ordning skriver du ett uppföljningsprotokoll/ tjänsteanteckning och bekräftar till den berörda att föreläggandet är utfört.
  • Uppföljningshandlingar läggs in i samma ärende som tillsynsärendet.
  • Om föreläggandet bara delvis eller inte alls är utfört kan ett meddelande skickas till den berörda med en tidsfrist inom vilken föreläggandet ska utföras. Det kan finnas en relevant förklaring till förseningen. Att starta en vitesprocess direkt är omfattande och tar mycket tid i anspråk.
  • Det kan även vara aktuellt att skicka en kopia av informationen om att föreläggandet utförts till inskrivningsmyndigheten så att de kan ta bort en eventuell anteckning.
  • Om brottsanmälan gjorts bör miljöåklagare eller miljöpolis informeras om att föreläggandet är utfört. De vill ofta veta hur tillsynsärendet fortlöper även om brottsutredning och tillsyn är två parallella prövningar.
  • Om den berörda inte har följt föreläggandet och det inte är förenat med vite kan du besluta om ett nytt föreläggande med vite. Om föreläggandet är förenat med ett vite kan du ansöka om utdömande av vite. Delgivning kan vara viktig för att vitet ska kunna dömas ut.
  • Tillsynsmyndigheten kan fatta nya beslut ända tills den berörda har utfört rättelsen. Om ärendet drar ut på tiden eller det är brådskande att rättelsen utförs kan ett alternativ vara att ansöka om handräckning av Kronofogden.

Mall: Uppföljning av föreläggande (docx)

Grundläggande fakta om vite (pdf)

Checklista: utdömande av vite (pdf)

Mall: Ansökan om vite (docx)

Handräckning av Kronofogden

Om en person inte gör det som ett föreläggande säger att hen ska göra kan du ansöka om att Kronofogden verkställer beslutet. Det är ofta effektivt. Det kan räcka med att Kronofogden hör av sig för att personen ska genomföra föreläggandet. För ansökan om verkställighet tar Kronofogden ut en avgift på några hundra kronor. Den som föreläggandet riktar sig mot ska stå för alla kostnader som Kronofogden har för verkställandet, förutom ansökningsavgiften.

Om det skulle vara så att personen helt saknar tillgångar och därför inte kan täcka kostnaderna för att verkställa föreläggandet kan tillsynsmyndigheten däremot bli tvungen att stå för kostnaderna. I sådana fall måste du avgöra om verkställigheten ska bekostas av kommunen/länsstyrelsen. Åtgärder som har stor betydelse för att tillgodose skyddets syften bör vara prioriterade för verkställighet i sådana lägen.

Läs mer om handräckning på Kronofogdens webbplats

En grön oval med vit text: Naturtillsyn