Kommunicering

Kommunicering handlar om att den som är mottagare av ett föreläggande ska få möjlighet att ta del av beslutsunderlaget. Krav på kommunicering gäller det material som tillförts ärendet av någon annan än den beslutet riktas mot.

Varför kommunicera?​

Kommunicering behövs  till exempel när utredningsuppgifter tillkommit och då det är nödvändigt att förankra föreläggandepunkterna hos mottagaren. Eventuellt vite ska också kommuniceras. Kommunicering kan vara ett bra sätt att undvika onödiga överklaganden/omprövningar. Vid kommunicering kan det även komma fram att mottagaren redan vidtagit nödvändiga åtgärder. Då kan tillsynsärendet avskrivas. I samband med kommuniceringen kan det inträffa att den berörda inser allvaret och utför begärda åtgärder utan att myndigheten behöver förelägga. 

När måste du kommunicera?

Förvaltningslagen ställer vissa grundläggande krav på kommunicering (se 25 §). Kraven gäller när det är fråga om myndighetsutövning, vilket det alltid är vid ett föreläggande. Det gäller för en uppgift som har tillförts ärendet av annan. Det som mottagaren redan känner till sedan tidigare och upplysts om behöver inte kommuniceras. Uppgifter om vilka lagregler som gäller och kunskaper om naturen som myndigheten har, är inte att se som uppgifter som har tillförts ärendet av annan. Sådana uppgifter behöver inte kommuniceras.

​Utdrag ur Förvaltningslagen, 2017:900 (pdf)

Yttrande

Mottagaren måste få tillfälle att yttra sig över kommuniceringen. Mottagaren behöver dock inte delges. Myndigheten har fullgjort sina skyldigheter genom att skicka kommuniceringen via papperspost eller e-post. Mottagaren bör få skälig tid (ofta cirka två veckor) på sig och ett sista svarsdatum ska naturligtvis anges.

Undantag

Det finns undantag från plikten att kommunicera (se 25 § i förvaltningslagen). Flertalet undantag är inte aktuella för ärenden inom naturskyddade områden. Det finns emellertid undantag för brådskande fall (3 p.).

Kommunicering om föreläggande

När du ska kommunicera om föreläggande är det bra att tänka på följande:

  • Skriv ett förslag till föreläggande som skickas till den berörde.
  • Tydliggör att det än så länge är fråga om ett förslag. 
  • Det är viktigt att de konkreta åtgärderna som ska utföras av den berörda tydligt framgår av förslaget till föreläggandet.
  • Det ska finnas laghänvisning, motivering till föreläggandet, förslag till vitesbelopp (om det är aktuellt) och datum då den berörda senast ska svara. Läs mer om innehållet i ett föreläggande.
  • Har det tillkommit nya utredningsuppgifter som den berörda inte fått ta del av ska de kommuniceras.
  • Om en dispensprövning kan göras i efterhand ska tillsynsmyndigheten informera om det.

Mallar för kommunicering av föreläggande

Mall: Kommunicering biotopskydd (docx)

Mall: Kommunicering naturreservat (docx)

Mall: Kommunicering strandskydd (docx)

Mall: Kommunicering natur- och kulturvärden i jordbruket (docx)

En grön oval med vit text: Naturtillsyn