Stärkt grön tillsyn – handläggarstöd

Välkommen till Miljösamverkan Sveriges handläggarstöd för grön tillsyn! Vi hoppas bidra till att skapa en aktiv och samspelt naturvårdstillsyn.  Handläggarstödet är anpassat till såväl länsstyrelser som kommuner.

Processchema

Processchema som illustrerar de olika delarna av handläggarstödet.
Processchema som illustrerar de olika delarna av handläggarstödet.

Handläggarstödets innehåll

Handläggarstödet är uppdelat i olika delar:  

  • Tips kommer in/eget initiativ samt tidig bedömning
  • Begär förklaring
  • Fältbesök
  • Utredning
  • Avskriv ärendet
  • Brottsanmälan
  • Kommunicering
  • Beslut/föreläggande
  • Avvakta dispensprövning
  • Uppföljning
 

Handläggarstödet som vi har tagit fram fokuserar på biotopskydd, strandskydd samt givna dispenser och tillstånd. Handläggarstödet färdigställdes i september 2017. Det uppdaterades augusti 2018 med anledning av Förvaltningslagen (2017:900). Ett antal mallar uppdaterades i april 2020.

Handläggarstödet presenterades på ett webbinarium i april 2017 där projektgruppen går igenom handläggarstödet och presenterar de olika delarna.

Grön tillsyn: presentation av handläggarstöd, Youtube

Projektrapport Stärkt grön tillsyn (PDF)

Rapporter från genomförda tillsynskampanjer

Det har tagits fram tre rapporter från hittills genomförda tillsynskampanjer inom ramen för Stärkt grön tillsyn:
 
 
 

Vad är grön tillsyn?

Grön tillsyn omfattar tillsyn över naturskyddade områden, fridlysta arter och människors friluftsliv. Länsstyrelsens ansvar framgår av miljötillsynsförordningen 2 kap. 7, 8 §§. Grön tillsyn sker inom ramen för miljöbalken och följer naturligtvis samma regler som all annan miljöbalkstillsyn.

Den gröna tillsynen kan vara både förebyggande och kontrollerande. Det är lämpligt att tillsynen till stor del är planerad och förebyggande, då är det möjligt att på sikt minska mängden skador och dåliga händelser. Men många tillsynsmyndigheter vittnar om att den gröna tillsynen i huvudsak är händelsestyrd.

När det gäller den kontrollerande tillsynen är det lämpligt att man arbetar för att få en högre andel planerad tillsyn. Det är inte alltid, eller kanske rent av sällan, som inkomna tips om tillsyn verkligen leder till tillsyn där den behövs som mest.

Tillsynens systematik

För att den gröna tillsynen ska bli effektiv och rättssäker är det lämpligt att tillsynsmyndigheten följer en arbetsordning, en bestämd rutin för tillsynshandläggningen. Då blir det även tydligare för den berörde hur tillsynsmyndigheten avser att agera. Projektet Stärkt grön tillsyn har tagit fram handläggarstöd som bygger på rutiner enligt förvaltningslagen, men också vad som erfarenhetsmässigt visat sig vara effektivt. Trots rutiner, finns det förstås alltid ärenden som behöver hanteras på annat sätt.

Det finns några faktorer som är nödvändiga för att få framgång i den gröna tillsynen och att inte hamna fel i arbetet eller ”köra fast”. Dessa faktorer är också viktiga för rättssäkerheten, likabehandling och effektiviteten. 

1. Ha rutiner
Att ha goda rutiner för tillsynen som är kända och som används av de handläggare som jobbar med tillsyn är nödvändigt för att uppnå rättssäkerhet, effektivitet och likabehandling.

2. Planera tillsynen
Planerad tillsyn är nödvändig för att kunna prioritera de överträdelser som är viktiga ur naturvårdssynpunkt. Att endast arbeta med det händelsestyrda gör att mindre tid kan ägnas åt det som är riktigt viktigt. Det är lämpligt att mäta den tid och den mängd ärenden som genereras i händelsestyrt respektive planerat för att kunna styra mot mer planerat.

3. Fokusera på rättelse i naturen
Rättelse i naturen är målet för tillsynsmyndighetens arbete. Att få fast miljöbrottslingar är i första hand polisen och åklagarens jobb. Där kan tillsynsmyndigheten bidra, men vi får inte nöja oss med det. Rättelse i naturen är fokus.

4. Försvara enbart allmänna intressen
Det är enbart allmänna intressen som bevakas i grön tillsyn, inga enskilda intressen. En enskild person kan inte kräva av tillsynsmyndigheten att tillsyn ska drivas. De kan enbart tipsa oss. Vi kan tacksamt ta emot tips, men det finns en risk i att fokusera för mycket på enskildas uppgifter istället för den planerade tillsynen.

5. Stöd för tillsynen i hela organisationen
En effektiv och tydlig tillsyn kräver stöd i hela organisationen. Inga dubbla budskap ska levereras från myndigheten. Det kan vara en oerhört utsatt situation och det behövs både kollegial uppbackning och chefsstöd. Var uppmärksam på otillbörlig påverkan på alla nivåer. Det är lämpligt att vara flera som arbetar med tillsyn för att stötta varandra men samtidigt koncentrera arbetete på färre handläggare så att kompetens hinner byggas.

6. Arbeta med bemötande
Det är ofta privatpersoner som är berörda av den gröna tillsynen. Inte minst när det gäller strandskydd. Det skiljer sig till exempel från tillsyn av miljöfarliga verksamheter där kommunikationen ofta sker med en professionell miljöansvarig. En enskild person kan inte förväntas ha samma bakgrundskunskap vilket påverkar vårt arbetssätt. Bemötandefrågor blir viktiga i kompetensutvecklingen av tillsynspersonalen.

Stärkt grön tillsyn

Länsstyrelserna har tillsynsansvar inom områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. Det handlar om tillsyn över exempelvis Natura 2000, biotopskydd, strandskydd och naturreservat. Projektet Stärkt grön tillsyn vill bidra till att länsstyrelserna blir mer aktiva och samspelta när det gäller grön tillsyn. En aktiv tillsyn ökar legitimiteten för områdesskyddet.

Projektets syfte var att bidra till ökad samsyn mellan länsstyrelserna och ett effektivare tillsynsarbete när det gäller tillsyn av områdesskydd. Syftet var även att stärka länsstyrelsernas handläggare i arbetet med att genomföra grön tillsyn, såväl egeninitierad som händelsestyrd.
Projektet startade våren 2016 och avslutades i december 2017. Under 2018 och 2019  följde ytterligare två nationella  tillsynskampanjer enligt samma modell.

 

Projektdeltagare

Karin Bovin, Länsstyrelsen Jönköping
Sara Byrsten, Länsstyrelsen Norrbotten
MaryAnn Fargo, Länsstyrelsen Södermanland (till och med augusti 2016)
Kristina Höök-Patriksson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Ulrica Nymberg, Länsstyrelsen Kronoberg
Carina Nordlander, Länsstyrelsen Dalarna (från och med oktober 2016)
Carina Lif, Miljösamverkan Sverige

Referensgrupp

David Aronsson, Länsstyrelsen Södermanland
Johanna Engström, Skellefteå kommun
Thomas Forsberg, Sveriges Kommuner och Landsting
Christer Forssman, Åklagarmyndigheten Malmö
Johan Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Martin Löfdal, Jordbruksverket (från och med februari 2017)
Cecilia Persson, Naturvårdsverket
Kristina Persson, Åklagarmyndigheten Göteborg
Teresia Persson, Jordbruksverket (till och med januari 2017)
Lena Strömvall, Länsstyrelsen Västmanland
Marianne Wetterin, Naturvårdsverket

En grön oval med vit text: Grön tillsyn

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.