Naturtillsyn

Välkommen till Miljösamverkan Sveriges handläggarstöd för naturtillsyn! Vi hoppas bidra till att skapa en aktiv och enhetlig naturtillsyn.  Handläggarstödet är anpassat för dig som arbetar på en länsstyrelse eller kommun. Senaste uppdatering av handläggarstödet gjordes under 2023.

Naturtillsyn omfattar tillsyn över naturskyddade områden, fridlysta arter och allmänhetens tillgång till naturen. Tillsynsmyndigheternas ansvar framgår av miljötillsynsförordningen 2 kap. 7-9 §§.  Naturtillsyn sker inom ramen för miljöbalken och följer naturligtvis samma regler som all annan miljöbalkstillsyn (26§).

Fungerande naturtillsyn

En fungerande naturtillsyn kännetecknas av att:

  1. Det finns styrning, det vill säga planering, prioritering, mål, behovsanalys och uppföljning.
  2. Tjänstemannarollen är väldefinierad, det vill säga fokus ligger på gott bemötande och kunskap. Kompetens och erfarenhet byggs på systematiskt. Tillgänglighet och synlighet är viktigt. Mutor och jäv förekommer ej.
  3. Professionellt utförande, vilket innebär förebyggande arbete med råd och stöd, avvägning och proportionalitet, legalitet och objektivitet, rutiner och mallar, samsyn och samordning i organisationen inklusive andra berörda samt att det finns säkerhetsrutiner.

Naturtillsynen kan vara förebyggande eller kontrollerande. Den kan också vara planerad eller händelsestyrd. Det är lämpligt att  tillsynsmyndigheterna strävar efter att arbeta mer förebyggande med tillsyn. Då är det möjligt att på sikt minska mängden skador och dåliga händelser. 

Det är vanligt att den kontrollerande tillsynen mestadels är händelsestyrd hos tillsynsmyndigheterna. Myndigheterna bör sträva efter att öka andelen planerad tillsyn eftersom det ger bättre precision på de naturområden som behöver tillsynen mest.

Tillsynens systematik

Det finns några faktorer som är nödvändiga för att få framgång i den naturtillsynen och att inte hamna fel i arbetet eller ”köra fast”. Dessa faktorer är också viktiga för rättssäkerheten, likabehandling och effektiviteten. 

1. Ha rutiner
Att ha goda rutiner för tillsynen som är kända och som används av de handläggare som jobbar med tillsyn är nödvändigt för att uppnå rättssäkerhet, effektivitet och likabehandling.

2. Planera tillsynen
Planerad tillsyn är nödvändig för att kunna prioritera de överträdelser som är viktiga ur naturvårdssynpunkt. Att endast arbeta med det händelsestyrda gör att mindre tid kan ägnas åt det som är riktigt viktigt. Det är lämpligt att mäta den tid och den mängd ärenden som genereras i händelsestyrt respektive planerat för att kunna styra mot mer planerat.
 

3. Fokusera på rättelse i naturen
Rättelse i naturen är målet för tillsynsmyndighetens arbete. Att få fast miljöbrottslingar är i första hand polisen och åklagarens jobb. Där kan tillsynsmyndigheten bidra, men vi får inte nöja oss med det. Rättelse i naturen är fokus.

4. Försvara enbart allmänna intressen
Det är enbart allmänna intressen som bevakas i naturtillsyn, inga enskilda intressen. En enskild person kan inte kräva av tillsynsmyndigheten att tillsyn ska drivas. De kan enbart tipsa oss. Om vi fokuserar på enskilda intressen finns risk för att vi tappar objektiviteten i vår utredning i tillsynsärendet.

5. Stöd för tillsynen i hela organisationen
En effektiv och tydlig tillsyn kräver stöd i hela organisationen. Inga dubbla budskap ska levereras från myndigheten. Det kan vara en oerhört utsatt situation och det behövs både kollegial uppbackning och chefsstöd. Var uppmärksam på otillbörlig påverkan på alla nivåer. Det är lämpligt att vara flera som arbetar med tillsyn för att stötta varandra men samtidigt koncentrera arbetet på färre handläggare så att kompetens hinner byggas.

6. Arbeta med bemötande
Det är ofta privatpersoner som är berörda av naturtillsynen. Inte minst när det gäller strandskydd. Det skiljer sig till exempel från tillsyn av miljöfarliga verksamheter där kommunikationen ofta sker med en professionell miljöansvarig. En enskild person kan inte förväntas ha samma bakgrundskunskap vilket påverkar vårt arbetssätt. Bemötandefrågor blir viktiga i kompetensutvecklingen av tillsynspersonalen.

Processchema för tillsynsärenden

För att naturtillsynen ska bli effektiv och rättssäker är det lämpligt att tillsynsmyndigheterna följer en arbetsordning, en bestämd rutin för tillsynshandläggningen. Då blir det även tydligare för den som berörs av tillsynen hur myndigheten avser att agera. Detta processchema bygger på regler i miljöbalken och förvaltningslagen, men också vad som erfarenhetsmässigt visat sig vara effektivt. Trots rutiner finns det förstås alltid ärenden som behöver hanteras på annat sätt.

Processchemats innehåll

Processchemat är uppdelat i olika delar med utgångspunkt i arbetssätt. Arbetssättet är användbart för all naturtillsyn men i vissa delar har vi lagt till särskilda rutiner, mallar med mera. Det gäller till exempel strandskyddstillsyn och biotopsskyddstillsyn. Processchemat är användbart både för planerad och händelsestyrd tillsyn.

Processchemat färdigställdes första gången i september 2017 inom projektet Stärkt grön tillsyn. Därefter har det uppdaterats med anledning av ny lagstiftning och uppdaterade tillsynsrutiner. Uppdatering har också skett inom satsningen Naturtillsyn 2022.

Länsstyrelserna har tillsynsansvar inom områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. Det handlar om tillsyn över exempelvis Natura 2000, biotopskydd, strandskydd och naturreservat. Projektet Stärkt grön tillsyn ska bidra till att länsstyrelserna blir mer aktiva och samspelta när det gäller grön tillsyn. En aktiv tillsyn ökar legitimiteten för områdesskyddet.

Projektets syfte var att bidra till ökad samsyn mellan länsstyrelserna och ett effektivare tillsynsarbete när det gäller tillsyn av områdesskydd. Syftet var även att stärka länsstyrelsernas handläggare i arbetet med att genomföra grön tillsyn, såväl egeninitierad som händelsestyrd.
Projektet startade våren 2016 och avslutades i december 2017. Under 2018 och 2019  följde ytterligare två nationella  tillsynskampanjer enligt samma modell.

Projektrapport Stärkt grön tillsyn (PDF)

Projektdeltagare

Karin Bovin, Länsstyrelsen Jönköping
Sara Byrsten, Länsstyrelsen Norrbotten
MaryAnn Fargo, Länsstyrelsen Södermanland (till och med augusti 2016)
Kristina Höök-Patriksson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Ulrica Nymberg, Länsstyrelsen Kronoberg
Carina Nordlander, Länsstyrelsen Dalarna (från och med oktober 2016)
Carina Lif, Miljösamverkan Sverige

Referensgrupp

David Aronsson, Länsstyrelsen Södermanland
Johanna Engström, Skellefteå kommun
Thomas Forsberg, Sveriges Kommuner och Landsting
Christer Forssman, Åklagarmyndigheten Malmö
Johan Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Martin Löfdal, Jordbruksverket (från och med februari 2017)
Cecilia Persson, Naturvårdsverket
Kristina Persson, Åklagarmyndigheten Göteborg
Teresia Persson, Jordbruksverket (till och med januari 2017)
Lena Strömvall, Länsstyrelsen Västmanland
Marianne Wetterin, Naturvårdsverket

En grön oval med vit text: Naturtillsyn