Avvakta dispensprövning

Om den som är berörd av tillsynen kommer in med en dispensansökan i efterhand är det lämpligt att göra halt i tillsynsärendet tills det att dispensärendet är prövat. Ansökan kan bara göras på den berördas initiativ, men tillsynsmyndigheten kan tipsa om och när denna möjlighet finns.

Det finns inget särskilt lagstöd i miljöbalken som säger att du får söka dispens i efterhand eller att tillsynsmyndigheten ska ge en verksamhetsutövare eller markägare möjlighet att ansöka om dispens i efterhand. Det finns inte heller lagstöd som ger tillsynsmyndigheten rätt att avvisa en dispensansökan i efterhand för att åtgärderna redan vidtagits.

Däremot finns det rättspraxis som visar att det ingår i tillsynsmyndighetens utredningsplikt att vidta lämpliga åtgärder för att få klarhet i frågan om dispens (se till exempel MÖD M9743-14).

Även förvaltningslagen betonar serviceplikten gentemot medborgarna. Det talar för att tillsynsmyndigheten ska upplysa om möjligheten till att ansöka om dispens i efterhand.

Om den berörde har ansökt om dispens i efterhand, i vissa fall då efter information från tillsynsmyndigheten, kan inte en sådan ansökan avvisas enbart på den grund att ansökan har kommit in i efterhand.

Mall för beslut i dispensprövning och tillsyn

Mall: Beslut dispensprövning biotopskydd (docx)

Mall: Beslut dispensprövning naturreservat (docx)

Mall: Beslut dispensprövning strandskydd (docx)

Mall: Beslut dispensprövning natur- och kulturvärden i jordbruket (docx)

Handläggning av prövningsärendet kopplat till tillsynen

I tillsynsärenden där det finns möjlighet att lämna dispens i efterhand för hela eller delar av överträdelserna, kan en upplysning om att dispensansökan göras i efterhand och meddelas i samband med någon av kommuniceringarna i ärendet.

I det fall ansökan om dispens görs i efterhand kommer myndigheten att avvakta med beslut i tillsynsärendet tills det att dispensprövningen är avklarad.

När en dispensansökan kommer in ska den prövas som om platsen inte hade varit ianspråktagen eller som om objektet inte hade varit borttaget eller skadat.

Det är upp till den sökande att visa att det finns särskilda skäl för dispens. Det kan underlätta i tillsynsärendet om den sökande exempelvis lämnar in foton som visar på den ursprungliga situationen. Detta underlag kan användas i tillsynsärendet. Annars är det tillsynsmyndigheten som har skyldighet att ta fram underlag som visar på att det finns anledning till föreläggande om rättelse.

Om den sökande inte lämnar tillräcklig information i ansökan ska ärendet avvisas och tillsynsärendet kan gå vidare.

Om dispensprövningen visar att dispens kan lämnas ska ett beslut om avskrivning av tillsynsärendet tas. Det kan också göras som ett ”dubbelbeslut”, alltså dispens meddelas och tillsyn avskrivs.

En annan möjlig utgång i ärendet är att en del objekt eller delar av ett objekt lämnas dispens och andra får avslag. Då ska tillsynen avskrivas för det som lämnas dispens och föreläggande göras för det som inte lämnas dispens.

Tänk på att

Du kan spara mycket tid på att ta beslut i dispens- och tillsynsärendet samtidigt. Men var ändå noga med att hålla isär dispensprövningen och tillsynen i två separata ärenden. Fördelen är att de två besluten kommer samlat till den berörde och om hen vill överklaga kan ärendena hanteras samlat hos länsstyrelsen eller domstolen.

En grön oval med vit text: Naturtillsyn