Underrättelse

Det är viktigt att så tidigt som möjligt i tillsynsärendet få kontakt med den som är ansvarig för tillsynsobjektet eller den förbjudna åtgärden. Då har du möjlighet att få bättre kunskap av vad som faktiskt har hänt och när. Därför är det lämpligt att skicka en skriftlig underrättelse till den som är ansvarig.

Det här ska din underrättelse innehålla:

  • Dina iakttagelser från fältbesöket alternativt uppgifter som inkommit till myndigheten via telefon/brev.
  • Relevanta lagparagrafer, förklaring av vilka regler som kan ha överträtts.
  • Ställ öppna frågor, till exempel vad har hänt? När har det hänt? Syftet med åtgärden? Vem har ansvarat för åtgärden? Finns några tillstånd eller liknande för åtgärden?
  • Om relevant, informera om att dispens kan sökas i efterhand.
  • Sista datum (exempelvis tre veckor efter skrivelsens datum) då svar ska inkommit.

 

Mall: Underrättelse

Tidpunkt för underrättelse

Du kan också skicka en underrättelse innan fältbesöket om det finns tillräckligt med uppgifter för att kunna ställa frågor till berörd person redan då.

Om du vid fältbesöket träffat den berörde, fått svar på alla frågor på plats och gjort en tjänsteanteckning är det inte nödvändigt att skicka en underrättelse. Det är dock lämpligt att den berörde i efterhand får läsa igenom tjänsteanteckningen och möjlighet att ge synpunkter informationen i anteckningen.

Pågår överträdelsen?

Är det fråga om en pågående åtgärd som du misstänker är en överträdelse, försök få kontakt med fastighetsägaren eller annan ansvarig person så fort som möjligt via telefon. Ställ frågor om vad som pågår och meddela den ansvarige att det är lämpligt att göra paus i åtgärden tills det att du kan komma ut på plats och titta.

Till vem skickas underrättelsen?

Om det är oklart vem som begått överträdelsen kan underrättelsen ställas till fastighetsägaren. 

Vid fler än en fastighetsägare ska samtliga ta del av underrättelsen. Ofta kan det vara lämpligt att be om ett gemensamt yttrande till myndigheten.

Varför ska jag skicka en underrättelse?

Du ska skicka en underrättelse, eller kommunicera på annat tydligt och klargörande sätt, för att ditt tillsynsärende i förlängningen ska bli rättssäkert och snabbt. Det går också att be om uppgifter i form av ett föreläggande men i de flesta fall räcker det med en underrättelse där du ger den berörde möjlighet att yttra sig..

Är det en överträdelse?

Det viktigaste som du måste reda ut tidigt är om det verkligen handlar om en överträdelse, och i så fall av just miljöbalken. Erfarenhetsmässigt kan konstateras att många tillsynsärenden sällan är som de inledningsvis verkar. Den som ringer in ett tips har ofta en tendens att överdriva skadorna eller så missförstår handläggaren vad som har inträffat. Det kan därför vara praktiskt att så tidigt som möjligt i ärendet söka kontakt med den som är berörd, antingen skriftligen, via telefon eller vid fältbesök, för att få dennes uppgifter om vad som har inträffat.

Är det rätt myndighet?

Det kan också vara en överträdelse av annan lagstiftning eller en annan del av miljöbalken. Kontrollera att rätt myndighet har ärendet. Om inte ska du överlämna uppgifterna till rätt myndighet. Beslut är ogiltiga om de tagits av fel myndighet.

Är det rätt adressat?

Det händer att fel adressat pekas ut som den som utförde den förbjudna åtgärden. Adressat behöver därför klaras ut tidigt. Därför behöver du kontrollera detta i samband med underrättelsen. Om det inte är rätt adressat gäller inte det eventuellt kommande föreläggandet. Föreläggandet ska riktas till den som har faktisk och rättslig möjlighet att uppfylla kraven. Det vanligaste är att det är fastighetsägaren man ska vända sig till med föreläggandet. Om det är okänt vem som är verksamhetsutövare föreläggs fastighetsägaren.

Om en entreprenör har anlitats av en fastighetsägare för att utföra den olovliga åtgärden, så är det ändå fastighetsägaren som ska föreläggas. Detsamma gäller för brottsanmälan, det är fastighetsägaren som ska anges som den misstänkta gärningsmannen.

Ibland kan det vara så att någon annan har tillgång till ett markområde än just markägaren, kanske en arrendator eller någon annan som har fått lov att ha byggnader eller anläggningar på platsen. Om då denna arrendator eller annan person gör en olovlig åtgärd, så ska föreläggandet riktas till den personen. Man förelägger alltså den person som har rådighet över den olovliga åtgärden. Även i detta fall är det personen med rådighet som ska anges som gärningsmannen i en eventuell brottsanmälan.

En annan vanlig situation är att en olovlig åtgärd har utförts av en tidigare fastighetsägare eller arrendator. Då kan föreläggandet riktas till den nya ägaren, alltså den med nuvarande personen med rådighet. Det kan göras med stöd av 26 kap. 12 § miljöbalken. Men observera att det ska vara skäligt. Vad som anses vara skäligt får avgöras från fall till fall, men ett exempel när man inte kan gå vidare med ett föreläggande kan vara när det gått väldigt lång tid sedan den olovliga åtgärden utfördes och att den samtidigt är av mindre skada för områdesskyddet. I det här fallet ska dock inte den person med rådighet utpekas som gärningsman i en eventuell brottsanmälan.

Ibland har det skett en olovlig åtgärd på en samfälld mark. Då måste man utreda huruvida samfälligheten ligger bakom åtgärden eller om det är någon enskild medlem i samfälligheten som är ansvarig. I det fallet att det är samfälligheten, ska föreläggandet riktas mot den juridiska personen samfälligheten och organisationsnummer ska anges istället för personnummer. Är det enskild person som ligger bakom åtgärden hanteras det på samma sätt som om det vore en arrendator.

Smidigt och enkelt

Förvaltningslagen styr att handläggningen ska vara enkel, snabb och kostnadseffektiv. Handläggningen ska dock vara skriftlig. En tidig och klargörande kommunicering med den berörde bidrar till detta. Då undviker vi att missförstånd eller felaktigheter orsakar onödig myndighetsutövning, till exempel onödiga överklaganden.

Den enskildes rättigheter

Den berörde har enligt förvaltningslagen rätt att få ta del av uppgifter som hen inte själv har lämnat till myndigheten samt att få möjlighet att yttra sig innan ett ärende avgörs. Kommuniceringen är viktig när det gäller den enskildes förtroende för tillsynsmyndigheten. Den berörde har rätt att få tidig, tydlig och rättssäker information om ärendet.

Utdrag förvaltningslagen

Nedan finns ett utdrag ur förvaltningslagen (2017:900) med de paragrafer som är viktiga att ta hänsyn till i samband med naturtillsyn.

Utdrag ur Förvaltningslagen (2017:900) (PDF)

En grön oval med vit text: Naturtillsyn