Avskriv ärendet

De flesta tillsynsärendena kan avskrivas innan det går så långt som till föreläggande. Antingen visar det sig efter kontroll och utredning att det inte är en överträdelse som skett eller så åtgärdar den berörda frivilligt överträdelsen.  

Avskrivning av ett ärende kan alltså ske vid olika tillfällen under tillsynsprocessen. Det som är viktigt oavsett när avskrivningen sker, är att den sker i form av ett beslut som tas av behöriga handläggare. Tänk på att även en avskrivning är ett beslut som kan överklagas. Därför måste inkomna och upprättade handlingar i ärendet diarieföras och finnas tillgängliga för den berörde och för andra, även om det är ett ärende som avslutas med avskrivning.

Även om det görs en avskrivning av ett tillsynsärende, kan det fortfarande vara aktuellt att anmäla överträdelsen som misstänkt brott till polisen. Så är det till exempel när överträdelsen åtgärdas frivilligt av den berörda. Sedan är det upp till polis och åklagare att avgöra om överträdelsen är så allvarlig att det kan vara fråga om brott.

Mall för beslut om avskrivning (docx)

Olika tillfällen då avskrivning kan ske

Avskrivning av ett tillsynsärende kan ske vid olika tillfällen under tillsynsprocessen.

  • Det första tillfället är vid den tidiga bedömningen. En snabb kontroll visar uppenbart på att det inte har skett någon överträdelse. Ingen kontakt behöver tas med den berörde om det inte är så att denne redan vet att länsstyrelsen har öppnat ett tillsynsärende på fastigheten/åtgärden.
  • Nästa tillfälle i processen är efter att kontakt tagits med den berörde. Kontakten har skett genom en skriftligt underrättelse, via telefon eller vid fältbesök. I dessa fall har den berörde lämnat uppgifter som medför en avskrivning.
  • Det tredje tillfället är efter utredning. Vid närmare kontroll av allt hittills insamlat material (fältkontroll, svar från från berörd, kartor, flygfoton med mera) står det klart att överträdelse inte skett och avskrivning kan ske.
  • Det fjärde tillfället är efter kommunicering av föreläggande. Då är det ofta fråga om att den berörde frivilligt har vidtagit åtgärder innan tillsynsmyndigheten fattar beslut om föreläggande. Om frivilliga åtgärder vidtas finns inte längre anledning till föreläggande och myndigheten avskriver då ärendet.
En grön oval med vit text: Naturtillsyn