Information till verksamhetsutövare

Information om nya BAT-slutsatser ska skickas i flera led. Vi har tagit fram förslag till innehåll i det brev tillsynsmyndigheten ska sända till verksamhetsutövaren.

Information från centrala myndigheter

När nya BAT-slutsatser antas skickar Naturvårdsverket, alternativt Jordbruksverket, information om detta till berörda tillsynsmyndigheter. Detta regleras av industriutsläppsförordningen.

Industriutsläppsförordning (2013:250), Sveriges riksdag

Utdrag ur industriutsläppsförordningen: 2 kap. Slutsatser om bästa tillgängliga teknik

1 § När slutsatser om bästa tillgängliga teknik har antagits ska Naturvårdsverket eller, i fråga om verksamheter som avses i 2 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251), Statens jordbruksverk efter slutsatsernas offentlig-görande informera berörda tillsynsmyndigheter om detta.

2 § När tillsynsmyndigheten har blivit informerad enligt 1 § ska myndigheten genast informera de verksamhets-utövare somomfattas av slutsatsen.

Ändringar i industriutsläppsförordningen

I nuläget dröjer det relativt lång tid efter det att BAT-slutsatser offentliggörs inom EU till dess att information går ut från de centrala myndigheterna till tillsynsmyndigheterna. Det beror bland annat på att Naturvårdsverket parallellt tar fram förslag på hur de nya BAT-slutsatserna ska införlivas i industriutsläppsförordningen.

Brev till verksamhetsutövaren

Så fort tillsynsmyndigheten får information från Naturvårdsverket/Jordbruksverket om antagna BAT-slutsatser ska tillsynsmyndigheten meddela de verksamhetsutövare som berörs.

Vi har tagit fram mall för  informationsbrev som kan användas för att meddela verksamhetsutövare. Den gråmarkerade texten måste anpassas till respektive verksamhetsutövare.

Brev till verksamhetsutövare (docx)

BAT-slutsatser, när träder de i kraft?

Vi har gjort ett exempel på när BAT-slutsatser börjar gälla för en industriutsläppsverksamhet som berörs av flera BAT-slutsatsdokument. Här finns såväl sidoverksamheter som huvudverksamhet med. 

Exempel på datum:

2014-12-14: BAT-slutsatser offentliggjorda för sidoverksamhet 1.

2015-01-30: BAT-slutsatser offentliggjorda för första gången för huvudverksamhet.

2017-06-19: BAT-slutsatser offentliggjorda för sidoverksamhet 2.

2019-01-30: BAT-slutsatser för huvudverksamhet och sidoverksamhet 1 ska följas.

2025-08-17: BAT- slutsatser offentliggjorda för andra gången för huvudverksamhet.

2029-08-17: BAT-slutsatser för huvudverksamhet och sidoverksamhet 1 och 2 ska följas.

Illustration i form av en tidslinje: BAT-slutsatser-när träder de ikraft (pdf)