Miljörapport BAT

Industriutsläppsverksamheter ska redovisa BAT-slutsatser i sin miljörapport från och med det verksamhetsår som inträffar året efter det att slutsatserna har offentliggjorts.

Tillsynsmyndigheten behöver prioritera granskningen av miljörapporten vid det första tillfället BAT-slutsatserna redovisas.

Granskning av BAT-slutsatser i miljörapporten

Att tillsynsmyndigheten granskar slutsatserna tillsammans med aktuella tillståndsvillkor är grundläggande för att industriutsläppsverksamheten ska kunna visa att de uppfyller BAT-slutsatserna senast fyra år efter det att de offentliggjorts. Tillsynsmyndigheten behöver vara tydlig med eventuella synpunkter så att verksamhetsutövaren har en rimlig möjlighet att hinna med att uppnå aktuella krav alternativt söka dispens/alternativvärden. 

Exempel på fyraårscykel då BAT-slutsatser har offentliggjorts (PDF)

Fyraårscykel vid tillsyn av industriutsläppsverksamheter, beskuren

 

Klassning och koder

En nyhet i och med miljörapporteringen för verksamhetsåret 2014 är att verksamhetsutövaren ska ange koder enligt miljöprövningsförordningen och industriutsläppsförordningen samt vilka BREF:ar som man är berörd av. 

Tillsynsmyndigheten har en viktig roll att granska den angivna klassningen och säkerställa att samtliga koder enligt miljöprövningsförordningen har angivits. Det är viktigt att tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren är överens om koderna. När tillsynsmyndigheten granskar grunddelen godkänner också tillsynsmyndigheten verksamhetens förslag till klassning och koderna uppdateras per automatik i länsstyrelsernas Miljöreda. Se instruktioner på Svenska Miljörapporteringsportalen.

Tillsynsmyndigheten behöver prioritera granskningen av miljörapporten vid det första tillfället BAT-slutsatserna redovisas. Att tillsynsmyndigheten granskar slutsatserna tillsammans med aktuella tillståndsvillkor är grundläggande för att industriutsläppsverksamheten ska kunna visa att de uppfyller BAT-slutsatserna senast fyra år efter det att de offentliggjorts. Tillsynsmyndigheten behöver vara tydlig med eventuella synpunkter så att verksamhetsutövaren har en rimlig möjlighet att hinna med att uppnå aktuella krav alternativt söka dispens/alternativvärden.

Tillsynsrapporten från det inledande tillsynsbesöket är ett viktigt stöd vid granskningen av redovisningen av koder och tillämpliga BAT-slutsatser. Med inledande tillsynsbesök menar vi det första tillsynsbesöket efter det att de aktuella BAT-slutsatserna har offentliggjorts. Vid detta tillsynsbesök är det viktigt att BAT-slutsatserna gås igenom. Verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten behöver reda ut vilka slutsatser som är tillämpliga. Verksamhetsutövaren kan till exempel behöva motivera varför vissa slutsatser inte är tillämpliga.

Kom ihåg att BAT-slutsatserna enbart gäller vid normal drift. Verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten måste därför ha en dialog och definiera vad begreppet normal drift/onormala driftförhållanden innebär för den aktuella verksamheten. Det är nödvändigt att tillsynsmyndigheten är överens med verksamhetsutövaren om vad normal drift/onormala driftförhållanden innebär och hur det mäts.

För att förenkla för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter behöver redovisningen av BAT-slutsatserna ske strukturerat och skiljt från övrig rapportering i miljörapporten. Det är en styrka om alla industriutsläppsverksamheter kan redovisa BAT-slutsatserna i miljörapporteringen på ett liknande sätt. Det bör underlätta för såväl samsyn mellan myndigheter som kommande återrapportering, nationellt och till EU.

Vi har inom projektet tagit fram en mall för redogörelse av BAT-slutsatser. Mallen finns hos Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) och uppdateras återkommande. Strukturen i mallen ger fördelar för såväl verksamhetsutövaren som tillsynsmyndigheten. Till exempel blir det tydligt om kompletteringar i egenkontrollprogrammet behövs. Mallen kommer också underlätta och tillgängliggöra informationen till allmänheten. 

Mallar, Svenska Miljörapporteringsportalen

Projektet har tagit även fram två enkla checklistor till hjälp för tillsynsmyndigheten att granska BAT-slutsatser i miljörapporter. Se dem som ett komplement till eventuella andra checklistor ni använder.

Allmänna frågeställningar för industriutsläppsverksamheter är tänkt att ge en samlad överblick. 

Granskning av tillämpliga BAT-slutsatser är till hjälp i granskningen av respektive BAT-slutsats. Den sistnämnda är möjlig att koppla ihop med mallen för redovisning av BAT-slutsatser om du har tillgång till denna i Excel-format.

Vi ser också en möjlighet att använda checklistorna som uppföljning mellan olika år och som en hjälp till att följa hur arbetet med BAT-slutsatser utvecklas hos verksamhetsutövaren. 

De båda checklistorna ligger i varsin flik i excelfilen checklista för granskning.

Checklista för granskning av BAT-slutsatser i miljörapporter (xlsx) 

BAT
Best Available Techniques, bästa tillgängliga teknik (art. 3.10 IED).

BAT-slutsats 
Slutsats om bästa tillgängliga teknik finns både med och utan miljöprestandanivåer (värden). ​

BAT-AEPL
BAT Associated Environmental Performance Level är det samlade begreppet för BAT-slutsatser med tillhörande miljöprestandanivåer (värden). Miljöprestandanivåer kan omfatta:

  • Utsläppsnivåer (utsläppsvärden)

  • Förbrukningsnivåer (konsumtionsvärden)

  • Andra nivåer (till exempel reningseffektivitet)

BAT-AEL
​BAT Associated Emission Level, en BAT-slutsats med tillhörande utsläppsnivåer/utsläppsvärden, ofta angivna som ett intervall (art. 3.13 IED). ​

BAT-slutsats med konsumtionsvärde
BAT-AEPL med tillhörande förbrukningsnivåer (konsumtionsvärden). ​

Lästips

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning med information om hur miljörapporten ska se ut och vad den ska innehålla. 

Vägledning om miljörapportering, Naturvårdsverket