Bedömning av besöksfrekvens

Tillsynsmyndigheten ska besöka industriutsläppsverksamheter som innebär betydande risker för miljön minst en gång per år och övriga verksamheter minst vart tredje år. Besöksfrekvensen ska anges i ett tillsynsprogram för varje industriutsläppsverksamhet. Det framgår i 1 kap. 10a § i miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13).

Kraven på tillsynsbesök för industriutsläppsverksamheter har införts i 1 kap 10 a § Miljötillsynsförordningen (2011:13):

10 a § Den operativa tillsynsmyndigheten ska med utgångspunkt i myndighetens tillsynsplan upprätta och regelbundet uppdatera ett tillsynsprogram för varje verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), om den verksamhetskod som gäller för verksamheten slutar med -i.

I tillsynsprogrammet ska myndigheten bestämma hur ofta tillsynsbesök ska genomföras. Tiden mellan två tillsynsbesök ska bestämmas utifrån en bedömning av verksamhetens risk för miljön. Om verksamheten innebär betydande risker för miljön får tiden inte överskrida ett år och i andra fall får den inte överskrida tre år. Förordning (2016:1198).

11 § För de verksamheter som omfattas av 10 a § ska den operativa tillsynsmyndigheten:

  1. genomföra tillsynsbesök i enlighet med tillsynsprogrammet,
  2. efter ett tillsynsbesök genomföra ett nytt besök inom sex månader, om myndigheten vid det föregående besöket fann någon allvarlig brist i uppfyllandet av de villkor som gäller för verksamheten enligt en dom eller ett beslut eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken, och
  3. skriftligen redovisa varje tillsynsbesök och lämna redovisningen till verksamhetsutövaren senast två månader efter besöket. Förordning (2016:832).

A-, B- och C-verksamheter

När miljöbalken infördes fick vi en indelning av miljöfarliga verksamheter i A-, B- respektive C-verksamheter. Denna indelning grundar sig på en klassificering som beror av verksamhetens omfattning och miljöpåverkan.

Exempel på A-anläggningar: Massaindustrier, oljeraffinaderier, större deponier, stora förbränningsanläggningar, processindustrier, järn/stål.

Exempel på B-anläggningar: Mellanlagring av farligt avfall, stora slakterier, ytbehandling, lantbruk med omfattande djurhållning.

Exempel på C-anläggningar: Större bensinstationer, mindre verkstäder, mellanlager av icke-farligt avfall.

Vi menar att tillsynsmyndighetens bedömning av tillsynfrekvensen kan grundas på den redan etablerade indelningen enligt A-, B- respektive C-verksamheter. Det innebär att för A-verksamheter gäller tillsynsbesök minst en gång per år och för B-verksamheter minst vart tredje år.

Fyraårscykel

När BAT-slutsatser offentliggörs för huvudverksamheten hos en verksamhetsutövare startar i praktiken en fyraårig process. Den innebär att verksamhetsutövaren senast fyra år efter offentliggörandet ska uppfylla tillämpliga BAT-slutsatser. Därutöver ska verksamhetsutövaren lämna in en statusrapport. Det medför att tillsynen därför bör anpassas till denna fyraårscykel.

Exempel på fyraårscykel då BAT-slutsatser har offentliggjorts (PDF)

Årliga tillsynsbesök

Vi anser att tillsynsmyndigheten ska genomföra minst ett årligt tillsynsbesök under denna fyraårscykel. Det underlättar för bägge parter. Det gäller för samtliga industriutsläppsverksamheter som omfattas av de aktuella BAT-slutsatserna (såväl A- som B-verksamheter). Syftet med tillsynsbesöken är att bevaka och vägleda verksamhetsutövarens process kring hur tillämpliga BAT-slutsatser uppfylls samt arbetet med att genomföra och ta fram statusrapporten.  

Många tolkningar och bedömningar blir säkert aktuella under denna period. Tillsynsmyndigheten behöver följa, stötta och kontrollera processen.

Första tillsynsbesöket

Första tillsynsbesöket i fyraårscykeln är ett viktigt besök. BAT-slutsatserna bör gås igenom noggrant. Det är lämpligt att tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren tillsammans gör en genomgång av samtliga BAT-slutsatser (huvud-, sido- eller horisontella slutsatser) eftersom det är angeläget att reda ut vilka som är tillämpliga. Verksamhetsutövaren behöver eventuellt motivera varför vissa BAT-slutsatser inte är tillämpliga.

Genomgången av tillämpliga slutsatser kommer att ligga till grund för verksamhetsutövarens process med att uppfylla slutsaser samt det fortsatta tillsynsarbetet under fyraårscykeln.

Första tillsynsbesöket bör även omfatta en genomgång av proceduren och förutsättningarna för eventuella dispenser och alternativvärden. Det kan bli ett omfattande tillsynsbesök men det kommer att underlätta för framtiden.

När BAT-slutsasterna uppfylls

Vi anser att tillsynsmyndighetens bedömning av hur ofta tillsynsbesök krävs kan grundas på den redan etablerade indelningen enligt A-, B- respektive C-verksamheter. Det innebär att för A-verksamheter gäller tillsynsbesök minst en gång per år och för B verksamheter minst vart tredje år. OBS! Detta gäller efter det att verksamhetsutövaren uppfyller BAT-slutsatserna.