Statusrapport

Industriutsläppsverksamheter ska lämna in en statusrapport senast fyra år efter offentliggjorda BAT-slutsatser för huvudverksamheten alternativt i samband med prövning. 

Statusrapporter berör de verksamheter som i industriutsläppsförordningens 1 kap. 2 § klassas som en industriutsläppsverksamhet.

Statusrapporter har fokus på föroreningar av mark och grundvatten och regleras i industriutsläppsförordningen 1 kap. 23-26 §§. Verksamhetsutövare ska normalt upprätta statusrapport endast vid ett tillfälle. Det finns två alternativ:

  1. I samband med tillståndsansökan.
  2. I annat fall ska statusrapporten lämnas in till tillsynsmyndigheten senast fyra år efter det att BAT-slutsatser för huvudverksamheten har offentliggjorts.

 

En verksamhet som bedöms ha liten risk att medföra föroreningskada kan få undantag från kravet om statusrapport. Projektgruppen bedömer att i fall 1 ovan beslutar prövningsmyndigheten om undantag. I fall 2 beslutar tillsynsmyndigheten om undantag. Beslutet ska dokumenteras och förvaras hos myndigheten.

I de fall tillsynsmyndigheten hanterar statusrapporten och den inte uppfyller kraven ska tillsynsmyndigheten förelägga om komplettering. Vad en statusrapport ska innehålla framgår av 1 kap. 23 § industriutsläppsförordningen (2013:250). Tillsynsmyndigheten måste ha kontroll över vilka verksamheter som har lämnat in statusrapport.

Det är när en verksamhet upphör som statusrapporten ska användas som referens för eventuella saneringsåtgärder av miljöföroreningar som skett efter upprättandet av statusrapporten.

1:23 § Den som bedriver eller avser att bedriva en industriutsläppsverksamhet ska för kontrollen av sådana föroreningar i mark och grundvatten som har samband med verksamheten se till att det finns en skriftlig rapport (statusrapport) som redovisar:

  1. de föroreningar som förekommer i mark och grundvatten inom det område där verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas,
  2. hur området används när statusrapporten upprättas,
  3. tillgänglig information om tidigare användning av området, och
  4. mark- och grundvattenmätningar som avspeglar förhållandena i området.

 

En statusrapport krävs dock inte om risken är liten för att verksamheten medför föroreningsskada inom det område där verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas.

1:24 § Om det krävs en statusrapport enligt 23 §, ska den upprättas senast i samband med att1. den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten ansöker om tillstånd för den, eller huvudverksamheten för första gången omfattas av huvudslutsatser, om verksamheten omfattas av ett tillstånd och det inte finns någon upprättad statusrapport.

Om en statusrapport upprättas enligt första stycket 2, ska den ges in till tillsynsmyndigheten senast fyra år efter slutsatsernas offentliggörande.

En bestämmelse om att en ansökan i ett ansökningsmål ska innehålla en statusrapport finns i 22 kap. 1 § första stycket 7 miljöbalken.

1:25 § Om tillsynsmyndigheten finner att en statusrapport som har upprättats enligt 24 § första stycket 2 inte uppfyller kraven i 23 §, ska tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att avhjälpa bristen.

1:26 § Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om vad en statusrapport ska innehålla.