Tillsynsprogram

Enligt 1 kap. 10 a § miljötillsynsförordningen ska tillsynsprogram upprättas för varje industriutsläppsverksamhet. Tillsynsprogram ska tas fram och uppdateras regelbundet, med utgångspunkt i tillsynsmyndighetens tillsynsplan. 

Kraven på tillsynsbesök för industriutsläppsverksamheter har införts i 1 kap 10 a § Miljötillsynsförordningen (2011:13):

10 a § Den operativa tillsynsmyndigheten ska med utgångspunkt i myndighetens tillsynsplan upprätta och regelbundet uppdatera ett tillsynsprogram för varje verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), om den verksamhetskod som gäller för verksamheten slutar med -i.

I tillsynsprogrammet ska myndigheten bestämma hur ofta tillsynsbesök ska genomföras. Tiden mellan två tillsynsbesök ska bestämmas utifrån en bedömning av verksamhetens risk för miljön. Om verksamheten innebär betydande risker för miljön får tiden inte överskrida ett år och i andra fall får den inte överskrida tre år. Förordning (2016:1198).

11 § För de verksamheter som omfattas av 10 a § ska den operativa tillsynsmyndigheten:

  1. genomföra tillsynsbesök i enlighet med tillsynsprogrammet,
  2. efter ett tillsynsbesök genomföra ett nytt besök inom sex månader, om myndigheten vid det föregående besöket fann någon allvarlig brist i uppfyllandet av de villkor som gäller för verksamheten enligt en dom eller ett beslut eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken, och
  3. skriftligen redovisa varje tillsynsbesök och lämna redovisningen till verksamhetsutövaren senast två månader efter besöket. Förordning (2016:832).

Ändring av miljötillsynsförordningen 2016

År 2016 infördes en ny bestämmelse i 1 kap. 10 a § miljötillsynsförordningen om att tillsynsmyndigheten ska ta fram tillsynsprogram för industriutsläppsverksamheter. Bestämmelserna om tillsynsmyndighetens genomförande av tillsyn för industriutsläppsverksamheter har flyttats till 1 kap. 11 § miljötillsynsförordningen.

Upprättande och uppdatering av tillsynsprogram

Tillsynsprogram ska tas fram för varje industriutsläppsverksamhet. Tillsynsprogrammen ska utgå från tillsynsmyndighetens tillsynsplan och utgör främst ett planeringsdokument på samma sätt som tillsynsplanen.

Det regleras inte närmare hur ofta ett tillsynsprogram ska uppdateras, men det bör i vart fall ske när omständigheterna motiverar en förändring av besöksfrekvens.

Innehåll i tillsynsprogram

I tillsynsprogrammet ska det bestämmas hur ofta tillsynsbesök ska utföras. Besöksfrekvens ska bestämmas på samma sätt som tidigare, det vill säga utifrån en bedömning av verksamhetens risk för miljön.

Läs mer om bedömning av besöksfrekvens.