Information allmänhet – återrapportering

Industriutsläppsdirektivet (IED) ställer omfattande krav på
raportering till EU (via Naturvårdsverket) och att allmänheten ska ha tillgång till viss information/data för verksamheter som omfattas av IED. Det pågår arbete på nationell nivå med att ta fram lösningar på hur sådan information ska hanteras.

Samverkan mellan myndigheter

Naturvårdsverket har i samverkan med flera berörda myndigheter under hösten 2014 startat ett samverkansprogram i syfte att koordinera de åtgärder som krävs. Naturvårdsverket, och i fråga om djurhållande verksamheter, Statens jordbruksverk, har i industriutsläppsförordningen fått ett stort ansvar för att hålla information tillgänglig för andra berörda myndigheter och allmänheten.

För närvarande är det inte utrett eller fastställt vilka uppgifter som omfattas och hur informationen ska hanteras, men tillsynsmyndigheterna bör vara medvetna om att det är viktigt att säkerställa att information om tillsynsbesök, ärenden, dokument med mera som har koppling till IED kan komma att behöva tillgängliggöras i enlighet med vad som kommer att beslutas i samverkansprogrammet.

Naturvårdsverket samordnar

Naturvårdsverket har ansvar för att samordna miljöinformationsförsörjningen i Sverige och har under 2014 genomfört en analys kring hur informationsförsörjningen med anledning av Industriutsläppsdirektivet kan lösas (se ”Slutrapport för projekt Fördjupad analys Informationsförsörjning IED”, NV-08801-13 daterad 2014-07-02). Som ett resultat av analysen har Naturvårdsverket i samverkan med flera berörda myndigheter under hösten 2014 startat ett program i syfte att koordinera de åtgärder som krävs.

Fem principer

Visionen är att myndigheter i Sverige samordnar, utbyter och tillgängliggör miljöinformation digitalt för gemensam nytta. Fem principer styr hur man avser att lösa informationsförsörjningen med anledning av IED:

  1. Den myndighet som fattar ett beslut ”äger” beslutet och ansvarar för dess hantering (uppdatera och tillgängliggöra)
  2. Medborgarens/företagarens behov ska stå i centrum
  3. Informationsutbyte mellan myndighet/myndighet, myndighet/privatperson, myndighet/annan organisation ska ske genom digital samverkan
  4. Information ska merutnyttjas för flera syften
  5. Utveckling och förvaltning av lösningar ska utgå från berörda myndigheters utpekade ansvar och befintliga stöd

Respektive myndighets ansvar

Naturvårdsverket har beslutat om ett direktiv som beskriver den övergripande styrningen av samverkansprogrammet för informationsförsörjning utifrån IED. Respektive myndighet beslutar var för sig om deltagande i programmet och upprättar för detta de dokument som krävs enligt de rutiner som gäller inom myndigheten. Arbetssättet innebär flexibilitet att skapa en långsiktigt hållbar lösning för informationsutbyte mellan myndigheter och tillgängliggörande av information till allmänheten.

Detta arbete är under uppstart och väntas pågå under flera års tid, åtminstone fram till och med 2017 då den första stora IED-rapporteringen ska göras till EU. För närvarande är det inte utrett eller fastställt vilka uppgifter som omfattas och hur informationen ska hanteras, men tillsynsmyndigheterna bör vara medvetna om att det är viktigt att säkerställa att information om tillsynsbesök, ärenden, dokument med mera som har koppling till IED kan komma att behöva tillgängliggöras i enlighet med vad som kommer att beslutas i samverkansprogrammet.

Operativa tillsynsmyndigheterna är tillgängliggörande myndigheter

Länsstyrelserna och kommunerna har pekats ut som några av de tillgängliggörande myndigheterna för en gemensam samverkanslösning och är några av de myndigheter som Naturvårdsverkets programledning har rekommenderat att starta egna projekt för att tillgängliggöra ”sin” miljöinformation. Både länsstyrelserna och kommunerna är nu representerade i samverkansprogrammet. Länsstyrelserna har startat ett eget projekt ”Länsstyrelsernas informationsförsörjning IED” och kommunerna representeras i samverkansprogrammet av SKL, Föreningen kommunala miljöchefer och användarföreningarna för MiljöReda och Ecos.

Märk dina IED-ärenden redan nu

För att underlätta kommande återrapportering rekommenderar vi att redan nu ange IED i ärendemeningen i aktuellt ärendehanteringssystem.

Läs mer om IED-märkning av ärenden (PDF)

Du som jobbar med statusrapporter, IED-tillsyn eller miljöprövning inom länsstyrelsen!

Det finns nu rutiner för hur registrering av vissa handlingar som rör IED-anläggningar ska ske. Du hittar rutinerna i Handbok för registrering av IED (PDF) på FO Miljöskydds samarbetsyta för nationell samverkan. I samband med detta har Platinahandboken uppdaterats.