Handläggningsrutiner

Alla industriutsläppsverksamheter har ännu inte offentliggjorda BAT-slutsatser. Kraven på tillsynsbesök enligt miljötillsynsförordningen 1 kap. 11 § gäller dock redan.

Uppföljande tillsynsbesök vid allvarlig brist

​Kraven på tillsynsbesök för industriutsläppsverksamheter har införts i 1 kap 11 § Miljötillsynsförordningen (2011:13).  

11 § För de verksamheter som omfattas av 10 a § ska den operativa tillsynsmyndigheten:

  1. genomföra tillsynsbesök i enlighet med tillsynsprogrammet
  2. efter ett tillsynsbesök genomföra ett nytt besök inom sex månader, om myndigheten vid det förstnämnda besöket fann någon allvarlig brist i uppfyllandet av de villkor som gäller för verksamheten enligt en dom eller ett beslut eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken, och
  3. skriftligen redovisa varje tillsynsbesök och lämna redovisningen till verksamhetsutövaren senast två månader efter besöket. Förordning (2016:832).   

Viktigt med rutiner

Under en lång inkörningsperiod kommer vi att ha två olika kategorier av industriutsläppsverksamheter:

  • Industriutsläppsverksamheter för vilka BAT-slutsatser för den huvudsakliga IED-verksamheten offentliggjorts och som har rapporterat efterlevnad av BAT-slutsatser.
  • Industriutsläppsverksamheter som inte fått BAT-slutsatser för den huvudsakliga IED-verksamheten.

Återrapportering

Naturvårdsverket ansvarar för att rapportera till EU hur Sverige uppfyller kraven enligt IED-direktivet. När det gäller tillsynsbesök ska antal besök per år och respektive industriutsläppsverksamhet (från och med 2013) rapporteras. Därför är det viktigt att vara tydlig vid diarieföring och tidsredovisning för att uppgifter som ska rapporteras också ska vara enkla att söka fram.

Läs mer om handläggningsrutiner (PDF)

Märkning av ärenden – tillfällig lösning

För att underlätta sökningen av uppgifter som ska rapporteras till Naturvårdsverket/EU och finnas tillgängliga för allmänheten rekommenderar vi att tills vidare ange IED i ärendemeningen i aktuellt ärendehanteringssystem (exempelvis Platina för länsstyrelserna) för sådana ärenden. Detta föreslår vi som en temporär lösning tills det finns tydligare krav eller lösningar på hur sådan data och information kopplad till IED ska hanteras.

Preliminärt bedömer vi att följande ärenden/handlingar kopplat till IED-verksamheter bör märkas med ”IED” för att enkelt kunna sökas ur ärendehanteringssystemet:

Ärende

Tillsynsbesök (datum för besök)

Uppföljande tillsynsbesök (datum för besök)

IED statusrapport (IUF 1:23)

Undantag IED statusrapport

Redovisning av intervall för periodisk kontroll

Tillståndsprövning

Prövning av dispenser

Prövning av alternativvärden

Dokument

Tillsynsrapport

Tillsynsrapport

IED statusrapport

Redovisning och beslut

Kontrollprogram och beslut

Domar och beslut

Domar och beslut

Domar och beslut

Dispenser

Observera att ärenden som handlar om dispenser (domar och beslut) gäller inte enbart dispenser från krav i industriutsläppsförordningen (IUF) utan även dispenser enligt förordningen om stora förbränningsanläggningar och dipenser enligt förordningen om förbränning av avfall.

Statusrapporter

I de fall statusrapporten ingår i en tillståndsprövning är det lämpligt att hantera den så att den är lätt att hitta i aktuellt ärendehanteringssystem. Tillsynsmyndigheten måste ha kontroll på vilka verksamheter som har lämnat in statusrapport.

Standardfraser

Vi har samlat förslag till ”standardfraser” som kan användas i ärendehanteringssystem (exempelvis Platina för länsstyrelserna). Fraserna bör kunna användas både för ärendetyper och för enskilda handlingskort.

”IED tillsynsbesök + datum”
”IED uppföljande tillsynsbesök + datum”
”IED tillsynsrapport”
”IED statusrapport”
”IED ansökan om alternativvärde enligt 1 kap.15§ IUF”
”IED beslut om alternativvärde enligt 1 kap. 15 § IUF”
”IED ansökan om dispens enligt 1 kap. 16 § IUF…
”IED beslut om dispens enligt 1 kap. 16 § IUF…
”IED periodisk kontroll enligt 1 kap. 21 § IUF…”
”IED beslut om periodisk kontroll enligt 1 kap. 21 § IUF…”