Beslutsformuleringar

Vi har samlat förslag på beslutets olika delar som du kan använda i dina beslut. Vi har även tagit fram olika beslutsmallar.

Förslag på beslutsformuleringar

En lämplig beslutsformulering kan vara:

Länsstyrelsen medger …, dispens från förbudet att framföra motordrivet fordon på barmark i samband med … till i … kommun.

Beslutet gäller till och med den … och under förutsättning att …

Förslag på generella villkor i beslutet

Följande villkor kan användas vid olika former av terrängkörning:

 • Körningen ska ske i gångfart, 7 km/h, friluftsliv ska lämnas företräde.
 • Körning på barmark får ske maximalt 1 tur för respektive sträcka enligt bifogade kartor, på fast mark med minsta möjliga slitage. Körning över våta och känsliga marker medges ej.
 • Körning medges för materialtransporter max … turer under perioden …
 • Körning får ske med fyrhjuling, … gånger per år fram och åter längs färdväg markerad på bifogad karta.
 • Detta beslut skall medföras vid all körning och föraren ska kunna styrka sin identitet på lämpligt sätt.

Bestämmelser som beslutet grundar sig på

Ha med en tydlig text om vilka paragrafer som ligger till grund för beslutet:

 • Enligt 1 § terrängkörningslagen (SFS 1975:1313) är körning med motordrivet fordon i terräng på barmark förbjuden i hela landet för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk.
 • Länsstyrelsen får, enligt 2 § terrängkörningslagen (SFS 1975:1313) och 12 § terrängkörningsförordningen (SFS 1978:594), i enskilda fall besluta om undantag från bestämmelserna om det finns särskilda skäl.

Information i beslutet

Det finns ofta behov av att skicka med information i beslutet. Sådana punkter kan vara:

 • Detta beslut befriar er inte från att följa annan lagstiftning,
 • Föraren ska ha behörighet för fordonet, information om detta finns på Transportstyrelsens webbsida
 • Skyddshjälm ska användas vid färd enligt gällande lag
 • Länsstyrelsen vill upplysa om att vid barmarkskörning på annans mark krävs även medgivande från berörda markägare.

Tabell för turer

Vi har tagit fram en användbar beslutsbilaga, en tabell för “Antal turer”. Det är ett sätt att följa upp hur dispensen utnyttjas.

Bilaga, tabell för turer (pdf)

Beslutsmallar

Dispens prospektering (docx)

Dispens enskild person (docx)

Dispens motortävling (docx)