Terrängkörning barmark

Välkommen till Miljösamverkan Sveriges handläggarstöd för terrängkörning barmark. Vi hoppas bidra till en ökad samsyn när det gäller myndigheternas hantering av bland annat dispenser.

Handläggarstöd till hjälp

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd för länsstyrelserna när det gäller hantering av dispenser från terrängkörningslagen. Vi har valt att använda begreppet dispens istället för undantag. Syftet med handläggarstödet är att underlätta ärendehanteringen för länsstyrelserna och att ge förutsättningar för en mer enhetlig syn över landet.

Handläggarstödet är indelat i fyra delar:

  • Ansökan
  • Prövning
  • Beslut
  • Uppföljning

 

Handläggarstödet färdigställdes i maj 2018.

Lagstiftning

Terrängkörning på barmark är förbjuden om du inte har sökt och beviljats dispens. Undantag finns. Förbudet gäller även den som äger marken eftersom lagstiftningen har kommit till för att skydda naturen. Reglerna för terrängkörning finns i terrängkörningslagen och terrängkörnings-förordningen.

Läs mer om terrängkörning, Naturvårdsverkets webbplats

Terrängkörningslag (1975:1313), Sveriges riksdag

Terrängkörningsförordning (1978:594), Sveriges riksdag

Terrängkörning. Handbok med allmänna råd, Naturvårdsverket

Aktuell lagstiftning – kort sammanfattning (PDF)

Tolkning av terrängkörningsförordningen (PDF)

Vem gör vad när det gäller terrängkörning barmark (PDF)

Väg – terräng och enskild färdled?

Vad som är väg respektive terräng har vi nog en tydlig bild av. Men var går gränsen? När övergår en gammal väg till att bli terräng? Vad innebär begreppet färdled och vad är skillnaden mellan en enskild färdled och en väg?

Miljösamverkan Sverige har funderat kring detta utifrån gällande lagstiftning och Naturvårdsverkets handbok. Vi har gjort ett försök att klargöra några ståndpunkter, främst kring begreppet enskild färdled.

Begreppet enskild färdled (PDF)

Bakgrund

Terrängkörning på barmark är ett fenomen som ökar i omfattning. Det kan orsaka stora skador i naturen. Skador på mark och vegetation, bland annat i våtmarker, riskeras. Även “tillåten” barmarkskörning medför skador.

Det finns en kunskapsbrist inom området. Många tror att terrängkörning är tillåten, att det ingår i allemansrätten eller att det räcker med markägarens tillstånd för att få köra i terrängen.

Lagstiftningen kan vara komplicerad för myndigheterna. Olika tolkningar förekommer mellan olika myndigheter. Här hoppas vi att vårt handläggarstöd kan vara till hjälp och bidra till ökad samsyn inom området.

Projektdeltagare

Malin Almquist, ​Länsstyrelsen Jämtland
Malin Boström, ​Länsstyrelsen Jämtland​
​Carina Nordlander, ​Länsstyrelsen Dalarna
Josefine Strand, Länsstyrelsen Norrbotten
Carina Lif, Miljösamverkan Sverige 

Referensgrupp

Malin Almquist, Naturvårdsverket ​
Karin Bovin, ​Länsstyrelsen Jönköping​
​Cecilia Cederborg,​Länsstyrelsen Gotland
Nils Hallberg, Naturvårdsverket 
Cecilia Persson, ​Naturvårdsverket
​Tina Risberg, ​Länsstyrelsen ​Västerbotten 
Johan Strandberg, Länsstyrelsen Örebro