Uppföljning

Det är Polismyndigheten som generellt sett ansvarar för tillsyn av terrängkörning. Samtidigt är det angeläget att länsstyrelserna arbetar aktivt med uppföljning av givna dispenser, främst inom skyddade områden. Här försöker vi tydliggöra lagstiftningen och ge några konkreta tips.

Länsstyrelsens tillsyns- och uppföljningsansvar

I miljöbalken (26 kap. 23 §) framgår att länsstyrelsen får utse naturvårdsvakter för tillsynen av efterlevnaden för områden, naturföremål och djur- och växtarter. Det rör sig alltså om:

  • nationalparker, statligt beslutade naturreservat med flera områden med skydd (enligt 7 kap.),
  • naturföremål skyddade som naturminnen, djur- och växtarter skyddade (enligt 8 kap.),
  • våtmarker med skydd (enligt 11 kap. 14 § mot markavvattning),
  • samrådsområden (som avses i 12 kap. 6 § 2 stycket miljöbalken).

Länsstyrelsens operativa tillsynsansvar (över regler i balken och i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken) framgår mer preciserat av 2 kap. 7–8 §§ miljötillsynsförordningen.

Tillsyn enligt terrängkörningslagen

För alla områden, inklusive kommunalt och statligt beslutade regleringsområden samt naturreservat, är det Polismyndigheten som ansvarar för tillsynen.

Länsstyrelsen kan förordna naturvårdsvakter inom skyddade och statligt reglerade områden (3§ terrängkörningslagen och 17 § terrängkörningsförordningen). Naturvårdsvakter får bedriva tillsyn av terrängkörning inom det skyddade området om det finns föreskrifter som reglerar terrängkörning. Inom dessa områden är det ofta lämpligt att be naturvårdsvakter eller annan länsstyrelsepersonal om hjälp med uppföljningen av givna dispenser. Följs villkoren i besluten? Är det möjligt att i fortsättningen besluta om förlängda eller nya dispenser från terrängkörningslagen?

När det gäller terrängkörningsdispenser har länsstyrelsen tillsyn över att villkoren i sådana dispenser efterlevs inom de områden som anges ovan.

Uppföljning av dispenser

Det finns inget formellt krav på att länsstyrelsen ska följa upp de beslut om terrängkörningsdispenser som länsstyrelsen fattar. (Såvida det inte framgår av någon länsstyrelseinstruktion eller andra interna styrdokument/regler). Projektgruppen menar att det är bra och önskvärt att länsstyrelsen ändå gör en sådan uppföljning. Utifrån detta kan länsstyrelsen få en uppfattning om hur terrängkörningen utvecklas i länet. Det är viktigt att känna till, bland annat när länsstyrelsen prövar nya ansökningar om dispenser från terrängkörningslagen och för att undvika omfattande markskador.

Markskador

Miljösamverkan Sverige anser att det är angeläget att länsstyrelsen följer upp givna dispenser för att undersöka om det har blivit någon skada av körningen och om skadan behöver åtgärdas. Har det uppstått markskador i våtmark på grund av terrängkörning ska dessa markskador rättas till. Ett sätt kan vara att förelägga verksamhetsutövaren om att att luckra upp den nedtryckta marken och lägga tillbaks markvegetationen (enligt 12 kap. 6§ alternativt 26 kap. 9§ miljöbalken). För att resultatet ska bli bra kan det krävas hjälp av experter.

Det du behöver fundera på när du följer upp givna dispenser är:

  • Hur stor är risken för nya eller utökade markskador?
  • När det enbart är kortare partier som är olämpliga att köra på, skulle den sökande kunna utföra markförstärkningsåtgärder för dessa delar? (Gäller nya ansökningar.)
  • Har det blivit markskador är det viktigt att du antecknar hur långa, djupa och hur breda skadorna är. Vilka åtgärder behöver vidtas för att rätta till markskadorna. Var ska åtgärderna utföras.

Kartprogram

För att underlätta uppföljningen är det bra att lägga in alla beslutade färdvägar i ett kartprogram, till exempel i ArcMap. Då får länsstyrelsen en överblick över de sträckor där länsstyrelsen har gett dispens för terrängkörning. I ArcMap går det att lägga upp en shape-fil där du ritar/lägger in, med hjälp av GPS, alla aktuella färdstråk. Detta ger en översikt av dispenserna och kan vara till hjälp för att undvika för mycket terrängkörning inom ett område som inte klarar slitaget.

Utrustning

Vid fältbesök är det bra att ha med GPS, karta, kamera, tillsynsblankett eller anteckningsbok samt måttband/ tumstock. Vi hänvisar vidare till handläggarstödet “Stärkt grön tillsyn” där det finns mer utförliga beskrivningar över vad du kan tänka på vid tillsynsarbete.