Beslut

Här hittar du mycket stöd för hur du skriver beslut om undantag från terrängkörningslagen. Kom ihåg att texterna här är resultatet av Miljösamverkan Sveriges diskussioner och samlade erfarenheter.

Förslag på vad ett beslut bör innehålla (formuleringar, motiveringar, mallar med mera) hittar du på vår sida Beslutsformuleringar.

Viktigt att tänka på

I varje enskilt fall behöver du göra en avvägning av den sökandes behov av terrängkörning gentemot naturens och markens känslighet. Du behöver även ta ställning till omfattningen av friluftslivet i det aktuella området vid avvägningen. I norra delarna av Sverige är det aktuellt att ta hänsyn till renskötseln.

Dispens kan enbart medges om sökande har särskilda skäl. Om ansökan saknar särskilda skäl ska ansökan avslås. De särskilda skälen ska framgå i motiveringstexten i beslutet.

Beslutet ges i regel till den sökanden. Gäller ansökan en minderårig ges beslutet lämpligen till vårdnadshavaren. I de fall som sökanden är i behov av ledsagare bör det tydligt framgå i beslutet.

Vid förnyelse av äldre dispenser bör en ny bedömning av behovet mot naturmiljöns känslighet samt störning av friluftslivet och befintliga näringar göras. Att personen har haft dispens tidigare är i sig inget särskilt skäl.

Får vi skriva villkor i beslutet?

​Länsstyrelsen skriver ofta in villkor i besluten om undantag från terrängkörningslagen. Vilket lagstöd har vi för detta?

Dispens, undantag och villkor – vad gäller? (pdf)

Bifoga karta

Till besluten bör alltid en karta bifogas. I kartan ska det framgå vilken färdväg som ansökan om dispens gäller. Om du avslår delar av färdvägen i beslutet, markera gärna det genom att kryssa över på kartan. Undvik att markera med olika färger då man ofta skriver ut kartan i svartvitt. Du behöver dessutom beskriva vilka delar av färdvägen som är avslagna i beslutstexten.

Kräver du särskild hänsyn eller anpassning på vissa punkter eller sträckor kan det markeras med siffror på kartan som du refererar till i texten. Eventuella forn- eller kulturlämningar bör ritas in på kartan.

Exempel på karta (pdf)

Antal turer

Du behöver alltid begränsa antalet turer i beslutet. Även om en enskild sökande kan anses vara ansvarstagande och “inte köra i onödan” kan ett beslut med obegränsat antal turer bli prejudicerande. Hur många turer som är rimligt att medge beror på hur stor skada körningen riskerar orsaka och syftet med körningen.

När en ansökan gäller en körsträcka som delvis går genom ett skyddat område (exempelvis naturreservat eller natura 2000 område) bör du överväga att avslå den del av ansökan som avser det skyddade området. Ett alternativ kan vara att be sökanden ändra den ansökta färdvägen så att körning i skyddat område undviks.

Underhåll av fast anläggning

Miljösamverkan Sverige bedömer att normalt underhåll för en stuga kan ge behov av tre till fem turer per år. I de fall då den lämpligaste vägen går över känslig mark bör du överväga att begränsa antalet körningar ytterligare, kräva markförstärkningsåtgärder om det är lämpligt eller helt avslå ansökan.

I många fall är det lämpligt att styra körningen till de delar av året då marken är minst känslig. Vår uppgift är att värna mark och naturmiljö. Det är ingen självklarhet att vi ska anpassa beslut om dispens vid underhåll efter den sökandes semester. Vi rekommenderar att materialtransporter i norra Sverige i första hand görs på snötäckt mark. Det kan dock finnas skäl för tunga transporter sommartid, till exempel av målarfärg och cement, då materialen är känsliga för kyla. I södra Sverige bör materialtransporter för underhåll och liknande ske under den del av året när marken har som störst bärighet.

Hänsyn till friluftslivet

I välbesökta områden eller längs leder som är viktiga för friluftslivet kan det vara lämpligt att du i beslutet skriver villkor om att körningen får ske när den stör minst. Det kan till exempel innebära särskilda tider på dygnet eller under friluftslivets lågsäsong.

Tidsbegränsad dispens

Vi menar att en dispens bör inte vara giltig längre än tre år. I känsliga marker är det bra att skriva beslut på ett år och sedan utvärdera om marken tålde körningen. Utvärderingen kan till exempel bestå av fältbesök. Ett annat alternativ är att den sökande fotodokumenterar sin färdväg vid första respektive sista turen. Om du som handläggare tycker att det är lämpligt och om marken och naturmiljön ser ut att tåla körningen kan ett längre undantag utfärdas nästa gång.

I undantagsfall kan ett beslut skrivas på fem år. Det bör då vara en sökande som har haft dispens flera år tidigare och som har följt villkoren samt att en längre dispens inte bedöms ge ytterligare/nya markskador. Det kan exempelvis handla om sträckor med markförstärkningar eller tydliga stigar på fast mark. Stigar som är trampade av det rörliga friluftslivet räknas inte hit eftersom störning från motorfordon ofta innebär en avsevärd kvalitetssänkning av naturupplevelsen.

Remisser

Om terrängkörning kan påverka exempelvis fornlämningar, kulturlämningar eller skyddade områden bör ansökan skickas på intern remiss till sakkunniga inom länsstyrelsen. Länsstyrelsens arkeologer respektive reservatsförvaltare bör yttra sig.

Externa remisser kan vara lämpligt att skicka till exempelvis samebyarna om körning planeras inom renbetesområden eller till polisen och kommunen om det gäller enstaka motortävlingar.