Kommunicering

Kommunicering handlar om att den som är mottagare av ett föreläggande ska få möjlighet att ta del av beslutsunderlaget. Krav på kommunicering gäller det material som tillförts ärendet av någon annan än den beslutet riktas mot.

Varför kommunicera?​

Kommunicering behövs när till exempel utredningsuppgifter tillkommit och då det är nödvändigt att förankra föreläggandepunkterna hos mottagaren. Eventuellt vite ska också kommuniceras. Kommunicering kan vara ett bra sätt att undvika onödiga överklaganden/omprövningar. Vid kommunicering kan det även komma fram att mottagaren redan vidtagit nödvändiga åtgärder. Då kan tillsynsärendet avslutas. I samband med kommuniceringen kan det inträffa att den berörda inser allvaret och utför begärda åtgärder utan att myndigheten behöver förelägga.

När måste du kommunicera?

Förvaltningslagen ställer vissa grundläggande krav på kommunicering (se 25 §). Kraven gäller när det är fråga om myndighetsutövning, vilket det alltid är vid ett föreläggande. Det gäller för en uppgift som har tillförts ärendet av annan. Det som mottagaren redan känner till sedan tidigare och upplysts om behöver inte kommuniceras. Uppgifter om vilka lagregler som gäller och kunskaper om naturen som myndigheten har, är inte att se som uppgifter som har tillförts ärendet av annan. Sådana uppgifter behöver inte kommuniceras.

Yttrande

Om man ska kommunicera så ska mottagaren få tillfälle att yttra sig. Mottagaren behöver inte delges. Myndigheten har fullgjort sina skyldigheter genom att skicka kommuniceringen via papperspost- eller e-post. Mottagaren bör få skälig tid (ofta cirka två veckor) på sig och ett sista svarsdatum ska naturligtvis anges.

Undantag

Det finns undantag från plikten att kommunicera (se 25 § i förvaltningslagen). Flertalet undantag är inte aktuella för ärenden inom områdesskydd enligt miljöbalken. Det finns emellertid undantag för brådskande fall (3 p.).

Kommunicering om föreläggande

När du ska kommunicera om föreläggande är det bra att tänka på följande:

  • Skriv ett förslag till föreläggande som skickas till berörd.
  • Tydliggör att det än så länge är fråga om ett förslag. Här på sidan finns två versioner av mallar, antingen med eller utan missiv. Det finns fördelar med bägge alternativen.
  • Det är viktigt att de konkreta åtgärderna som ska utföras av den berörda tydligt framgår av förslaget till föreläggandet.
  • Det ska finnas laghänvisning, motivering till föreläggandet, förslag till vitesbelopp (om det är aktuellt) och datum då den berörda senast ska svara. Läs mer om innehållet i ett föreläggande.
  • Har det tillkommit nya utredningsuppgifter som den berörda inte fått ta del av ska de kommuniceras.
  • Om en dispensprövning kan göras i efterhand ska länsstyrelsen informera om det.

Mallar för kommunicering av föreläggande

En grön oval med vit text: Grön tillsyn