Uppföljning

Det är viktigt att förelägganden om rättelse följs upp. Antingen kan tillsynsmyndigheten själv göra uppföljningen på plats eller så begärs uppgifter in från den berörda så att det går att göra en uppföljning utifrån foton med mera.

Det här ska du tänka på vid uppföljning:

  • Kontrollera om beslutet har överklagats och ändrats.
  • Kontrollera därefter om fastighetsägaren/verksamhetsutövaren har gjort vad hen ska. Det kan göras genom besök på platsen eller genom att man begär in foton från fastighetsägaren/verksamhetsutövaren (om det inte gjordes redan i beslutet).
  • Om fastighetsägaren/verksamhetsutövaren har följt föreläggandet och allt är i sin ordning skriver du ett uppföljningsprotokoll/tjänsteanteckning och bekräftar till den berörda att föreläggandet är utfört.
  • Uppföljningshandlingar som hör samman med det tidigare tillsynsärendet läggs in i Platina i samma ärende fastän med det tidigare beslutsdatumet.
  • Om föreläggandet bara delvis eller inte alls är utfört kan ett meddelande skickas till den berörda med en tidsfrist inom vilken föreläggandet ska utföras. Det kan finnas en relevant förklaring till förseningen. Att starta en vitesprocess direkt är omfattande och tar mycket tid i anspråk.
  • Det kan även vara aktuellt att skicka en kopia av informationen om att föreläggandet utförts till inskrivningsmyndigheten så att de kan ta bort en eventuell anteckning.
  • Om brottsanmälan gjorts bör miljöåklagare eller miljöpolis informeras om att tillsynsärendet avslutats. De vill ofta veta hur tillsynsärendet fortlöper även om brottsutredning och tillsyn är två parallella prövningar.
  • Om fastighetsägaren/verksamhetsutövaren inte har följt föreläggandet och det inte är förenat med vite kan du besluta om ett nytt föreläggande med vite. Om föreläggandet är förenat med ett vite kan du ansöka om utdömande av vite.
  • Tillsynsmyndigheten kan fatta nya beslut ända tills fastighetsägaren/verksamhetsutövaren har utfört rättelsen. Om ärendet drar ut på tiden eller det är brådskande att rättelsen utförs kan ett alternativ vara att ansöka om handräckning av Kronofogden.

Handräckning av Kronofogden

Om en person inte gör det som ett föreläggande säger att hen ska göra kan du ansöka om att Kronofogden verkställer beslutet. Det är ofta effektivt. Det kan räcka med att Kronofogden hör av sig för att personen ska genomföra föreläggandet. För ansökan om verkställighet tar Kronofogden ut en avgift på några hundra kronor. Den som föreläggandet riktar sig mot ska stå för alla kostnader som Kronofogden har för verkställandet, förutom ansökningsavgiften.

Om det skulle vara så att personen helt saknar tillgångar och därför inte kan täcka kostnaderna för att verkställa föreläggandet kan tillsynsmyndigheten däremot bli tvungen att stå för kostnaderna. I sådana fall måste du avgöra om verkställigheten ska bekostas av kommunen/länsstyrelsen. Åtgärder som har stor betydelse för att tillgodose skyddets syften bör vara prioriterade för verkställighet i sådana lägen.

Läs mer om handräckning på Kronofogdens webbplats